Scrabble Duplicat la ISC, 5 octombrie 2019

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 5 octombrie 2019

Scrabble Duplicat Joker

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 5 octombrie 2019.

Scrabble Duplicat Joker, Internet Scrabble Club, IS, 5 octombrie 2019.Depunerile-top:

 1. H3 AFI0SATE 92
 2. 5E PER0IMAND 98
 3. 3C MOTOGAN0E 104
 4. 2I IDEARI0I 81
 5. O1 SINDIC0AT 140
 6. 4A VR0AF 73
 7. A2 R0EVOLTAT 92
 8. 1E ZA0BET 66
 9. 10B JE0RPELI 103
 10. 2F HA0 80
 11. 6D NE0V 52
 12. E8 S0UPRAPUN 68
 13. C7 BIC0EPSUL 100
 14. N8 TU0RCIND 70
 15. 15D GNOMI0C 75
 16. 12G CAOSUL0UI 66
 17. 5J XU0 62

Top = 1422 puncte

 Clasamentul:

Sageata2. Sageata

Fotografie de la ISC.

Maestra Sportului Claudia Mihai, Acidula5. Maestra Sportului Claudia Mihai, Acidula

Fotografie de la un turneu de Scrabble în sală.

 

 

Gnom
Gnom. Foto de la Steinfiguren-horn.de
Cuvinte rare: TURCIND, ZABET, IDEARII, MOTOGANE, CAOSULUI, GNOMIC.

Cel mai lung cuvant in limba romana

Cel mai lung cuvânt din DEX este ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE.

Cel mai lung cuvânt în limba română are 189700 de litere și este o traducere (adaptare) din limba engleză făcută de un voluntar Wikipedia denumirii științifice a cuvântului TITIN (după nomenclatorul IUPAC, Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată).

Proteina titina (conectina).
Proteina titina (conectina). Desen de la https://en.wikipedia.org/wiki/Titin.

Titina sau conectina este cea mai mare proteină cunoscută, cu lungimea totuși sub un micron. Titina este și a treia cea mai abundentă proteină, după miozină și actină, în mușchi. Un om adult are cam 500 g de titină.

Denumirea științifică a titinei în limba engleză are 189819 litere.

Cuvântul în limba română, de la Ro.wikipedia.org:

Metionilalaniltreonilserilarginilglicilalanilserilarginilcisteinilproli-larginilaspartilisoleucilalanilasparaginilvalilmetionilglutaminilarginil- leucilglutaminilaspartilglutamilglutaminilglutamilisoleucilvalilglutamini- llisilarginiltreonilpenilalaniltreonillisiltriptopilisoleucilasparagi- nilserilistidilleucilalanillisilarginillisilprolilprolilmetionilvalilva- lilaspartilaspartilleucilpenilalanilglutamilaspartilmetionillisilaspart- ilglicilvalillisilleucilleucilalanilleucilleucilglutamilvalilleucilserilg- licilglutaminillisilleucilprolilcisteinilglutamilglutaminilglicilarginila- rginilmetionillisilarginilisoleucilistidilalanilvalilalanilasparaginili- soleucilgliciltreonilalanilleucillisilpenilalanilleucilglutamilglicilar- ginillisilisoleucillisilleucilvalilasparaginilisoleucilasparaginilserilt- reonilaspartilisoleucilalanilaspartilglicilarginilprolilserilisoleucilval- illeucilglicilleucilmetioniltriptopiltreonilisoleucilisoleucilleucilti- rosilpenilalanilglutaminilisoleucilglutamilglutamilleuciltreonilserilas- paraginilleucilprolilglutaminilleucilglutaminilserilleucilserilserilseril- alanilserilserilvalilaspartilserilisoleucilvalilserilserilglutamiltreoni- lprolilserilprolilprolilserillisilarginillisilvaliltreoniltreonillisili- soleucilglutaminilglicilasparaginilalanillisillisilalanilleucilleucillisi- ltriptopilvalilglutaminiltirosiltreonilalanilglicillisilglutaminiltreo- nilglicilisoleucilglutamilvalillisilaspartilpenilalanilglicillisilserilt- riptopilarginilserilglicilvalilalanilpenilalanilistidilserilvalilisole- ucilistidilalanilisoleucilarginilprolilglutamilleucilvalilaspartilleucil- glutamiltreonilvalillisilglicilarginilserilasparaginilarginilglutamilasp- araginilleucilglutamilaspartilalanilpenilalaniltreonilisoleucilalanilgl- utamiltreonilglutamilleucilglicilisoleucilprolilarginilleucilleucilaspar- tilprolilglutamilaspartilvalilaspartilvalilaspartillisilprolilaspartilglu- tamillisilserilisoleucilmetioniltreoniltirosilvalilalanilglutaminilpen- ilalanilleucillisilistidiltirosilprolilaspartilisoleucilistidilasparagi- nilalanilseriltreonilaspartilglicilglutaminilglutamilaspartilaspartilglu- tamilisoleucilleucilprolilglicilpenilalanilprolilserilpenilalanilalanil- asparaginilserilvalilglutaminilasparaginilpenilalanillisilarginilglutami- laspartilarginilvalilisoleucilpenilalanillisilglutamilmetionillisilvali- ltriptopilisoleucilglutamilglutaminilpenilalanilglutamilarginilaspartil- leuciltreonilarginilalanilglutaminilmetionilvalilglutamilserilasparagin- illeucilglutaminilaspartillisiltirosilglutaminilserilpenilalanillisilis- tidilpenilalanilarginilvalilglutaminiltirosilglutamilmetionillisilargin- illisilglutaminilisoleucilglutamilistidilleucilisoleucilglutaminilprolil- leucilistidilarginilaspartilglicillisilleucilserilleucilaspartilglutamin- ilalanilleucilvalillisilglutaminilseriltriptopilaspartilarginilvaliltre- onilserilarginilleucilpenilalanilaspartiltriptopilistidilisoleucilglut- aminilleucilaspartillisilserilleucilprolilalanilprolilleucilgliciltreoni- lisoleucilglicilalaniltriptopilleuciltirosilarginilalanilglutamilvalilal- anilleucilarginilglutamilglutamilisoleuciltreonilvalilglutaminilglutamin- ilvalilistidilglutamilglutamiltreonilalanilasparaginiltreonilisoleucil- glutaminilarginillisilleucilglutamilglutaminilistidillisilaspartilleucil- leucilglutaminilasparaginiltreonilaspartilalanilistidillisilarginilalan- ilpenilalanilistidilglutamilisoleuciltirosilarginiltreonilarginilseril- valilasparaginilglicilisoleucilprolilvalilprolilprolilaspartilglutaminill- eucilglutamilaspartilmetionilalanilglutamilarginilpenilalanilistidilp- enilalanilvalilserilseriltreonilserilglutamilleucilistidilleucilmetion- illisilmetionilglutamilpenilalanilleucilglutamilleucillisiltirosilargin- illeucilleucilserilleucilleucilvalilleucilalanilglutamilserillisilleucill- isilseriltriptopilisoleucilisoleucillisiltirosilglicilarginilarginilglut- amilserilvalilglutamilglutaminilleucilleucilglutaminilasparaginiltirosilv- alilserilpenilalanilisoleucilglutamilasparaginilserillisilpenilalanilp- enilalanilglutamilglutaminiltirosilglutamilvaliltreoniltirosilglutaminil- isoleucilleucillisilglutaminiltreonilalanilglutamilmetioniltirosilvalil- lisilalanilaspartilglicilserilvalilglutamilglutamilalanilglutamilasparagi- nilvalilmetionillisilpenilalanilmetionilasparaginilglutamiltreoniltr- eonilalanilglutaminiltriptopilarginilasparaginilleucilserilvalilglutamil- valilarginilserilvalilarginilserilmetionilleucilglutamilglutamilvaliliso- leucilserilasparaginiltriptopilaspartilarginiltirosilglicilasparaginilt- reonilvalilalanilserilleucilglutaminilalaniltriptopilleucilglutamilaspar- tilalanilglutamillisilmetionilleucilasparaginilglutaminilserilglutamilas- paraginilalanillisillisilaspartilpenilalanilpenilalanilarginilasparagin- illeucilprolilistidiltriptopilisoleucilglutaminilglutaminilistidiltre- onilalanilmetionilasparaginilaspartilalanilglicilasparaginilpenilalanil- leucilisoleucilglutamiltreonilcisteinilaspartilglutamilmetionilvalilser- ilarginilaspartilleucillisilglutaminilglutaminilleucilleucilleucilleucila- sparaginilglicilarginiltriptopilarginilglutamilleucilpenilalanilmetion- ilglutamilvalillisilglutaminiltirosilalanilglutaminilalanilaspartilglutam- ilmetionilaspartilarginilmetionillisillisilglutamiltirosiltreonilaspar- tilcisteinilvalilvaliltreonilleucilserilalanilpenilalanilalaniltreonil- glutamilalanilistidillisillisilleucilserilglutamilprolilleucilglutamilva- lilserilpenilalanilmetionilasparaginilvalillisilleucilleucilisoleucilgl- utaminilaspartilleucilglutamilaspartilisoleucilglutamilglutaminilarginilv- alilprolilvalilmetionilaspartilalanilglutaminiltirosillisilisoleucilisol- euciltreonillisiltreonilalanilistidilleucilisoleuciltreonillisilgluta- milserilprolilglutaminilglutamilglutamilglicillisilglutamilmetionilpeni- lalanilalaniltreonilmetionilserillisilleucillisilglutamilglutaminilleuc- iltreonillisilvalillisilglutamilcisteiniltirosilserilprolilleucilleucilt- irosilglutamilserilglutaminilglutaminilleucilleucilisoleucilprolilleucilg- lutamilglutamilleucilglutamillisilglutaminilmetioniltreonilserilpenila- laniltirosilaspartilserilleucilglicillisilisoleucilasparaginilglutamiliso- leucilisoleuciltreonilvalilleucilglutamilarginilglutamilalanilglutaminil- serilserilalanilleucilpenilalanillisilglutaminillisilistidilglutaminilg- lutamilleucilleucilalanilcisteinilglutaminilglutamilasparaginilcisteinill- isillisiltreonilleuciltreonilleucilisoleucilglutamillisilglicilserilglu- taminilserilvalilglutaminillisilpenilalanilvaliltreonilleucilserilaspar- aginilvalilleucillisilistidilpenilalanilaspartilglutaminiltreonilargin- illeucilglutaminilarginilglutaminilisoleucilalanilaspartilisoleucilistid- ilvalilalanilpenilalanilglutaminilserilmetionilvalillisillisiltreonilg- licilaspartiltriptopillisillisilistidilvalilglutamiltreonilasparaginil- serilarginilleucilmetionillisillisilpenilalanilglutamilglutamilserilarg- inilalanilglutamilleucilglutamillisilvalilleucilarginilisoleucilalanilglu- taminilglutamilglicilleucilglutamilglutamillisilglicilaspartilprolilgluta- milglutamilleucilleucilarginilarginilistidiltreonilglutamilpenilalanil- penilalanilserilglutaminilleucilaspartilglutaminilarginilvalilleucilaspa- raginilalanilpenilalanilleucillisilalanilcisteinilaspartilglutamilleucil- treonilaspartilisoleucilleucilprolilglutamilglutaminilglutamilglutaminil- glutaminilglicilleucilglutaminilglutamilalanilvalilarginillisilleucilist- idillisilglutaminiltriptopillisilaspartilleucilglutaminilglicilglutamila- lanilproliltirosilistidilleucilleucilistidilleucillisilisoleucilasparti- lvalilglutamillisilasparaginilarginilpenilalanilleucilalanilserilvalilgl- utamilglutamilcisteinilarginiltreonilglutamilleucilaspartilarginilglutam- iltreonillisilleucilmetionilprolilglutaminilglutamilglicilserilglutamil- lisilisoleucilisoleucillisilglutamilistidilarginilvalilpenilalanilpeni- lalanilserilaspartillisilglicilprolilistidilistidilleucilcisteinilgluta- millisilarginilleucilglutaminilleucilisoleucilglutamilglutamilleucilciste- inilvalillisilleucilprolilvalilarginilaspartilprolilvalilarginilaspartilt- reonilprolilgliciltreonilcisteinilistidilvaliltreonilleucillisilgluta- milleucilarginilalanilalanilisoleucilaspartilseriltreoniltirosilarginill- isilleucilmetionilglutamilaspartilprolilaspartillisiltriptopillisilaspa- rtiltirosiltreonilserilarginilpenilalanilserilglutamilpenilalanilseril- seriltriptopilisoleucilseriltreonilasparaginilglutamiltreonilglutamini- lleucillisilglicilisoleucillisilglicilglutamilalanilisoleucilaspartiltre- onilalanilasparaginilistidilglicilglutamilvalillisilarginilalanilvalilgl- utamilglutamilisoleucilarginilasparaginilglicilvaliltreonillisilarginilg- licilglutamiltreonilleucilseriltriptopilleucillisilserilarginilleucilli- silvalilleuciltreonilglutamilvalilserilserilglutamilasparaginilglutamila- lanilglutaminillisilglutaminilglicilaspartilglutamilleucilalanillisilleuc- ilserilserilserilpenilalanillisilalanilleucilvaliltreonilleucilleucilse- rilglutamilvalilglutamillisilmetionilleucilserilasparaginilpenilalanilg- licilaspartilcisteinilvalilglutaminiltirosillisilglutamilisoleucilvalilli- silasparaginilserilleucilglutamilglutamilleucilisoleucilserilglicilserill- isilglutamilvalilglutaminilglutamilglutaminilalanilglutamillisilisoleucil- leucilaspartiltreonilglutamilasparaginilleucilpenilalanilglutamilalanil- glutaminilglutaminilleucilleucilleucilistidilistidilglutaminilglutamini- llisiltreonillisilarginilisoleucilserilalanillisillisilarginilaspartilva- lilglutaminilglutaminilglutaminilisoleucilalanilglutaminilalanilglutamini- lglutaminilglicilglutamilglicilglicilleucilprolilaspartilarginilglicilis- tidilglutamilglutamilleucilarginillisilleucilglutamilseriltreonilleucila- spartilglicilleucilglutamilarginilserilarginilglutamilarginilglutaminilgl- utamilarginilarginilisoleucilglutaminilvaliltreonilleucilarginillisiltri- ptopilglutamilarginilpenilalanilglutamiltreonilasparaginillisilglutami- ltreonilvalilvalilarginiltirosilleucilpenilalanilglutaminiltreonilglic- ilserilserilistidilglutamilarginilpenilalanilleucilserilpenilalanilser- ilserilleucilglutamilserilleucilserilserilglutamilleucilglutamilglutamini- ltreonillisilglutamilpenilalanilserillisilarginiltreonilglutamilserili- soleucilalanilvalilglutaminilalanilglutamilasparaginilleucilvalillisilglu- tamilalanilserilglutamilisoleucilprolilleucilglicilprolilglutaminilaspara- ginillisilglutaminilleucilleucilglutaminilglutaminilglutaminilalanillisil- serilisoleucillisilglutamilglutaminilvalillisillisilleucilglutamilasparti- ltreonilleucilglutamilglutamilaspartilisoleucillisiltreonilmetionilglu- tamilmetionilvalillisiltreonillisiltriptopilaspartilistidilpenilalan- ilglicilserilasparaginilpenilalanilglutamiltreonilleucilserilvaliltript- opilisoleuciltreonilglutamillisilglutamillisilglutamilleucilasparaginil- alanilleucilglutamiltreonilserilserilserilalanilmetionilaspartilmetion- ilglutaminilisoleucilserilglutaminilisoleucillisilvaliltreonilisoleucilg- lutaminilglutamilisoleucilglutamilserillisilleucilserilserilisoleucilvali- lglicilleucilglutamilglutamilglutamilalanilglutaminilserilpenilalanilala- nilglutaminilpenilalanilvaliltreoniltreonilglicilglutamilserilalanilar- ginilisoleucillisilalanillisilleuciltreonilglutaminilisoleucilarginilarg- iniltirosilglicilglutamilglutamilleucilarginilglutamilistidilalanilgluta- minilcisteinilleucilglutamilgliciltreonilisoleucilleucilglicilistidille- ucilserilglutaminilglutaminilglutaminillisilpenilalanilglutamilglutamila- sparaginilleucilarginillisilisoleucilglutaminilglutaminilserilvalilserilg- lutamilpenilalanilglutamilaspartillisilleucilalanilvalilprolilisoleucill- isilisoleucilcisteinilserilserilalaniltreonilglutamiltreoniltirosillisi- lvalilleucilglutaminilglutamilistidilmetionilaspartilleucilcisteinilglu- taminilalanilleucilglutamilserilleucilserilserilalanilisoleuciltreonilal- anilpenilalanilserilalanilserilalanilarginillisilvalilvalilasparaginilar- ginilaspartilserilcisteinilvalilglutaminilglutamilalanilalanilalanilleuci- lglutaminilglutaminilglutaminiltirosilglutamilaspartilisoleucilleucilargi- nilarginilalanillisilglutamilarginilglutaminiltreonilalanilleucilglutami- lasparaginilleucilleucilalanilistidiltriptopilglutaminilarginilleucilgl- utamillisilglutamilleucilserilserilpenilalanilleuciltreoniltriptopille- ucilglutamilarginilglicilglutamilalanillisilalanilserilserilprolilglutami- lmetionilaspartilisoleucilserilalanilaspartilarginilvalillisilvalilgluta- milglicilglutamilleucilglutaminilleucilisoleucilglutaminilalanilleucilglu- taminilasparaginilglutamilvalilvalilserilglutaminilalanilserilpenilalani- ltirosilserillisilleucilleucilglutaminilleucillisilglutamilserilleucilpe- nilalanilserilvalilalanilserillisilaspartilaspartilvalillisilmetionilmet- ionillisilleucilistidilleucilglutamilglutaminilleucilaspartilglutamilar- giniltriptopilarginilaspartilleucilprolilglutaminilisoleucilisoleucilasp- araginillisilarginilisoleucilasparaginilpenilalanilleucilglutaminilseril- valilvalilalanilglutamilistidilglutaminilglutaminilpenilalanilaspartilg- lutamilleucilleucilleucilserilpenilalanilserilvaliltriptopilisoleucilli- silleucilpenilalanilleucilserilglutamilleucilglutaminiltreoniltreonils- erilglutamilisoleucilserilisoleucilmetionilaspartilistidilglutaminilval- ilalanilleuciltreonilarginilistidillisilaspartilistidilalanilalanilglu- tamilvalilglutamilserillisillisilglicilglutamilleucilglutaminilserilleuci- lglutaminilglicilistidilleucilalanillisilleucilglicilserilleucilglicilar- ginilalanilglutamilaspartilleucilistidilleucilleucilglutaminilglicillisi- lalanilglutamilaspartilcisteinilpenilalanilglutaminilleucilpenilalanilg- lutamilglutamilalanilserilglutaminilvalilvalilglutamilarginilarginilgluta- minilleucilalanilleucilserilistidilleucilalanilglutamilpenilalanilleuci- lglutaminilserilistidilalanilserilleucilserilglicilisoleucilleucilargini- lglutaminilleucilarginilglutaminiltreonilvalilglutamilalaniltreonilaspa- raginilserilmetionilasparaginillisilasparaginilglutamilserilaspartilleuc- ilisoleucilglutamillisilaspartilleucilasparaginilaspartilalanilleucilglut- aminilasparaginilalanillisilalanilleucilglutamilserilalanilalanilvalilser- illeucilaspartilglicilisoleucilleucilserillisilalanilglutaminiltirosilis- tidilleucillisilisoleucilglicilserilserilglutamilglutaminilarginiltreoni- lserilcisteinilarginilalaniltreonilalanilaspartilglutaminilleucilcistein- ilglicilglutamilvalilglutamilarginilisoleucilglutaminilasparaginilleucill- eucilgliciltreonillisilglutaminilserilglutamilalanilaspartilalanilleucil- alanilvalilleucillisillisilalanilpenilalanilglutaminilaspartilglutaminil- lisilglutamilglutamilleucilleucillisilserilisoleucilglutamilaspartilisole- ucilglutamilglutamilarginiltreonilaspartillisilglutamilarginilleucillisi- lglutamilproliltreonilarginilglutaminilalanilleucilglutaminilglutaminila- rginilleucilarginilvalilpenilalanilasparaginilglutaminilleucilglutamilas- partilglutamilleucilasparaginilserilistidilglutamilistidilglutamilleuci- lcisteiniltriptopilleucillisilaspartillisilalanillisilglutaminilisoleuci- lalanilglutaminillisilaspartilvalilalanilpenilalanilalanilprolilglutamil- valilaspartilarginilglutamilisoleucilasparaginilarginilleucilglutamilvali- ltreoniltriptopilaspartilaspartiltreonillisilarginilleucilisoleucilis- tidilglutamilasparaginilglutaminilglicilglutaminilcisteinilcisteinilglici- lleucilisoleucilaspartilleucilmetionilarginilglutamiltirosilglutaminilas- paraginilleucillisilserilalanilvalilserillisilvalilleucilglutamilasparagi- nilalanilserilserilvalilisoleucilvaliltreonilarginiltreoniltreonilisol- eucillisilaspartilglutaminilglutamilaspartilleucillisiltriptopilalanilp- enilalanilserillisilistidilglutamiltreonilalanillisilasparaginillisilme- tionilasparaginiltirosillisilglutaminillisilaspartilleucilaspartilaspara- ginilpenilalaniltreonilserillisilglicillisilistidilleucilleucilserilgl- utamilleucillisillisilisoleucilistidilserilserilaspartilpenilalanilseri- lleucilvalillisiltreonilaspartilmetionilglutamilseriltreonilvalilaspar- tillisiltriptopilleucilaspartilvalilserilglutamillisilleucilglutamilglut- amilasparaginilmetionilaspartilarginilleucilarginilvalilserilleucilseril- isoleuciltriptopilaspartilaspartilvalilleucilseriltreonilarginilasparti- lglutamilisoleucilglutamilgliciltriptopilserilasparaginilasparaginilcist- einilvalilprolilglutaminilmetionilalanilglutamilasparaginilisoleucilseri- lasparaginilleucilaspartilasparaginilistidilleucilarginilalanilglutamilg- lutamilleucilleucillisilglutamilpenilalanilglutamilserilglutamilvalillis- ilasparaginillisilalanilleucilarginilleucilglutamilglutamilleucilistidil- serillisilvalilasparaginilaspartilleucillisilglutamilleuciltreonillisila- sparaginilleucilglutamiltreonilprolilprolilaspartilleucilglutaminilpeni- lalanilisoleucilglutamilalanilaspartilleucilmetionilglutaminillisilleuci- lglutamilistidilalanillisilglutamilisoleuciltreonilglutamilvalilalanill- isilgliciltreonilleucillisilaspartilpenilalaniltreonilalanilglutaminil- seriltreonilglutaminilvalilglutamillisilpenilalanilisoleucilasparaginil- aspartilisoleuciltreoniltreoniltriptopilpenilalaniltreonillisilvalil- glutamilglutamilserilleucilmetionilasparaginilcisteinilalanilglutaminila- sparaginilglutamiltreonilcisteinilglutamilalanilleucillisillisilvalillis- ilaspartilisoleucilglutaminillisilglutamilleucilglutaminilserilglutaminil- glutaminilserilasparaginilisoleucilserilseriltreonilglutaminilglutamilas- paraginilleucilasparaginilserilleucilcisteinilarginillisiltirosilistidil- serilalanilglutamilleucilglutamilserilleucilglicilarginilalanilmetionilt- reonilglicilleucilisoleucillisillisilistidilglutamilalanilvalilserilglu- taminilleucilcisteinilserillisiltreonilglutaminilalanilserilleucilglutam- inilglutamilserilleucilglutamillisilistidilpenilalanilserilglutamilseri- lmetionilglutaminilglutamilpenilalanilglutaminilglutamiltriptopilpeni- lalanilleucilglicilalanillisilalanilalanilalanillisilglutamilserilserilas- partilarginiltreonilglicilaspartilserillisilvalilleucilglutamilalanillis- illeucilistidilaspartilleucilglutaminilasparaginilisoleucilleucilasparti- lserilvalilserilaspartilglicilglutaminilserillisilleucilaspartilalanilval- iltreonilglutaminilglutamilglicilglutaminiltreonilleuciltirosilalanili- stidilleucilserillisilglutaminilisoleucilvalilserilserilisoleucilglutamin- ilglutamilglutaminilisoleuciltreonillisilalanilasparaginilglutamilglutam- ilpenilalanilglutaminilalanilpenilalanilleucillisilglutaminilcisteinill- eucillisilaspartillisilglutaminilalanilleucilglutaminilaspartilcisteinila- lanilserilglutamilleucilglicilserilpenilalanilglutamilaspartilglutaminil- istidilarginillisilleucilasparaginilleuciltriptopilisoleucilistidilglu- tamilmetionilglutamilglutamilarginilpenilalanilasparaginiltreonilgluta- milasparaginilleucilglicilglutamilserillisilglutaminilistidilisoleucilpr- olilglutamillisillisilasparaginilglutamilvalilistidillisilvalilglutamilm- etionilpenilalanilleucilglicilglutamilleucilleucilalanilalanilarginilgl- utamilserilleucilaspartillisilleucilserilglutaminilarginilglicilglutamini- lleucilleucilserilglutamilglutamilglicilistidilglicilalanilglicilglutami- nilglutamilglicilarginilleucilcisteinilserilglutaminilleucilleuciltreoni- lserilistidilglutaminilasparaginilleucilleucilarginilmetioniltreonilli- silglutamillisilleucilarginilserilcisteinilglutaminilvalilalanilleucilglu- taminilglutamilistidilglutamilalanilleucilglutamilglutamilalanilleucilgl- utaminilserilmetioniltriptopilpenilalaniltriptopilvalillisilalaniliso- leucilglutaminilaspartilarginilleucilalanilcisteinilalanilglutamilserilt- reonilleucilglicilserillisilaspartiltreonilleucilglutamillisilarginilleu- cilserilglutaminilisoleucilglutaminilaspartilisoleucilleucilleucilmetion- illisilglicilglutamilglicilglutamilvalillisilleucilasparaginilmetionilal- anilisoleucilglicillisilglicilglutamilglutaminilalanilleucilarginilserils- erilasparaginillisilglutamilglicilglutaminilarginilvalilisoleucilglutamin- iltreonilglutaminilleucilglutamiltreonilleucillisilglutamilvaliltriptop- ilalanilaspartilisoleucilmetionilserilserilserilvalilistidilalanilglut- aminilseriltreonilleucilglutamilserilvalilisoleucilserilglutaminiltripto- pilasparaginilaspartiltirosilvalilglutamilarginillisilasparaginilglutami- nilleucilglutamilglutaminiltriptopilmetionilglutamilserilvalilaspartilg- lutaminillisilisoleucilglutamilistidilprolilleucilglutaminilprolilglutam- inilprolilglicilleucillisilglutamillisilpenilalanilvalilleucilleucilaspa- rtilistidilleucilglutaminilserilisoleucilleucilserilglutamilalanilglutam- ilaspartilistidiltreonilarginilalanilleucilistidilarginilleucilisoleuc- ilalanillisilserilarginilglutamilleuciltirosilglutamillisiltreonilglutam- ilaspartilglutamilserilpenilalanillisilaspartiltreonilalanilglutaminilg- lutamilglutamilleucillisiltreonilglutaminilpenilalanilasparaginilaspart- ilisoleucilmetioniltreonilvalilalanillisilglutamillisilmetionilarginil- lisilvalilglutamilglutamilisoleucilvalillisilaspartilistidilleucilmetio- niltirosilleucilaspartilalanilvalilistidilglutamilpenilalaniltreonilas- partiltriptopilleucilistidilserilalanillisilglutamilglutamilleucilisti- dilarginiltriptopilserilaspartilmetionilserilglicilaspartilserilserilal- aniltreonilglutaminillisillisilleucilserillisilisoleucillisilglutamilleu- cilisoleucilaspartilserilarginilglutamilisoleucilglicilalanilserilarginil- leucilserilarginilvalilglutamilserilleucilalanilprolilglutamilvalillisilg- lutaminilasparaginiltreoniltreonilalanilserilglicilcisteinilglutamilleu- cilmetionilistidiltreonilglutamilmetionilglutaminilalanilleucilargini- lalanilaspartiltriptopillisilglutaminiltriptopilglutamilaspartilserilva- lilpenilalanilglutaminiltreonilglutaminilserilcisteinilleucilglutamilas- paraginilleucilvalilserilglutaminilmetionilalanilleucilserilglutamilglut- aminilglutamilpenilalanilserilglicilglutaminilvalilalanilglutaminilleuci- lglutamilglutaminilalanilleucilglutamilglutaminilpenilalanilserilalanill- eucilleucillisiltreoniltriptopilalanilglutaminilglutaminilleuciltreoni- lleucilleucilglutamilglicillisilasparaginiltreonilaspartilglutamilglutam- ilisoleucilvalilglutamilcisteiniltriptopilistidillisilglicilglutaminilg- lutamilisoleucilleucilaspartilalanilleucilglutaminillisilalanilglutamilpr- olilarginiltreonilglutamilaspartilleucillisilserilglutaminilleucilaspara- ginilglutamilleucilcisteinilarginilpenilalanilserilarginilaspartilleucil- seriltreoniltirosilserilglicillisilvalilserilglicilleucilisoleucillisilg- lutamiltirosilasparaginilcisteinilleucilcisteinilleucilglutaminilalanilse- rillisilglicilcisteinilglutaminilasparaginillisilglutamilglutaminilisoleu- cilleucilglutaminilglutaminilarginilpenilalanilarginillisilalanilpenila- lanilarginilaspartilpenilalanilglutaminilglutaminiltriptopilleucilvalil- asparaginilalanillisilisoleuciltreoniltreonilalanillisilcisteinilpenil- alanilaspartilisoleucilprolilglutaminilasparaginilisoleucilserilglutamilv- alilseriltreonilserilleucilglutaminillisilisoleucilglutaminilglutamilpe- nilalanilleucilserilglutamilserilglutamilasparaginilglicilglutaminilisti- dillisilleucilasparaginilmetionilmetionilleucilserillisilglicilglutamil- leucilleucilseriltreonilleucilleuciltreonillisilglutamillisilalanillisi- lglicilisoleucilglutaminilalanillisilvaliltreonilalanilalanillisilglutam- ilaspartiltriptopillisilasparaginilpenilalanilistidilserilasparaginill- eucilistidilglutaminillisilglutamilserilalanilleucilglutamilasparaginill- eucillisilisoleucilglutaminilmetionillisilaspartilpenilalanilglutamilva- lilserilalanilglutamilprolilisoleucilglutaminilaspartiltriptopilleucilse- rillisiltreonilglutamillisilmetionilvalilistidilglutamilserilserilaspa- raginilarginilleuciltirosilaspartilleucilprolilalanillisilarginilarginilg- lutamilglutaminilglutaminillisilleucilglutaminilserilvalilleucilglutamilg- lutamilisoleucilistidilcisteiniltirosilglutamilprolilglutaminilleucilasp- araginilarginilleucillisilglutamillisilalanilglutaminilglutaminilleuciltr- iptopilglutamilglicilglutaminilalanilalanilserillisilserilpenilalanilar- ginilistidilarginilvalilserilglutaminilleucilserilserilglutaminiltirosil- leucilalanilleucilserilasparaginilleuciltreonillisilglutamillisilvalilse- rilarginilleucilaspartilarginilisoleucilvalilalanilglutamilistidilaspara- ginilglutaminilpenilalanilserilleucilglicilisoleucillisilglutamilleucilg- lutaminilaspartiltriptopilmetioniltreonilaspartilalanilisoleucilistid- ilmetionilleucilaspartilseriltirosilcisteinilistidilproliltreonilseril- aspartillisilserilvalilleucilaspartilserilarginiltreonilleucillisilleuci- lglutamilalanilleucilleucilserilvalillisilglutaminilglutamillisilglutamil- isoleucilglutaminilmetionillisilmetionilisoleucilvaliltreonilarginilgl- icilglutamilserilvalilleucilglutaminilasparaginiltreonilserilprolilgluta- milglicilisoleucilproliltreonilisoleucilglutaminilglutaminilglutaminille- ucilglutaminilserilvalillisilaspartilmetioniltriptopilalanilserilleucil- leucilserilalanilglicilisoleucilarginilcisteinillisilserilglutaminilleuci- lglutamilglicilalanilleucilserillisiltriptopiltreonilseriltirosilglutam- inilaspartilglicilvalilarginilglutaminilpenilalanilserilgliciltriptopil- metionilaspartilserilmetionilglutamilalanilasparaginilleucilasparaginil- glutamilserilglutamilarginilglutaminilistidilalanilglutamilleucilarginil- aspartillisiltreoniltreonilmetionilleucilglicillisilalanillisilleucill- eucilasparaginilglutamilglutamilvalilleucilseriltirosilserilserilleucille- ucilglutamiltreonilisoleucilglutamilvalillisilglicilalanilglicilmetioni- ltreonilglutamilistidiltirosilvaliltreonilglutaminilleucilglutamilleuc- ilglutaminilaspartilleucilglutaminilglutamilarginiltirosilarginilalanilis- oleucilglutaminilglutamilarginilalanillisilglutamilalanilvaliltreonillis- ilserilglutamillisilleucilvalilarginilleucilistidilglutaminilglutamiltir- osilglutaminilarginilaspartilleucillisilalanilpenilalanilglutamilvaliltr- iptopilleucilglicilglutaminilglutamilglutaminilglutamillisilleucilaspart- ilglutaminiltirosilserilvalilleucilglutamilglicilaspartilalanilistidilt- reonilistidilglutamiltreoniltreonilleucilarginilaspartilleucilglutamin- ilglutamilleucilglutaminilvalilistidilcisteinilalanilglutamilglicilgluta- minilalanilleucilleucilasparaginilserilvalilleucilistidiltreonilarginil- glutamilaspartilvalilisoleucilprolilserilglicilisoleucilprolilglutaminila- lanilglutamilaspartilarginilalanilleucilglutamilserilleucilarginilglutami- nilaspartiltriptopilglutaminilalaniltirosilglutaminilistidilarginilleuc- ilserilglutamiltreonilarginiltreonilglutaminilpenilalanilasparaginilas- paraginilvalilvalilasparaginillisilleucilarginilleucilmetionilglutamilgl- utaminillisilpenilalanilglutaminilglutaminilvalilaspartilglutamiltriptop- illeucillisiltreonilalanilglutamilglutamillisilvalilserilprolilarginilt- reonilarginilarginilglutaminilserilasparaginilarginilalaniltreonillisil- glutamilisoleucilglutaminilleucilistidilglutaminilmetionillisillisiltri- ptopilistidilglutamilglutamilvaliltreonilalaniltirosilarginilaspartilg- lutamilvalilglutamilglutamilvalilglicilalanilarginilalanilglutaminilgluta- milisoleucilleucilaspartilglutamilserilistidilvalilasparaginilserilargin- ilmetionilglicilcisteinilglutaminilalaniltreonilglutaminilleuciltreoni- lserilarginiltirosilglutaminilalanilleucilleucilleucilglutaminilvalilleuc- ilglutamilglutaminilisoleucillisilpenilalanilleucilglutamilglutamilgluta- milisoleucilglutaminilserilleucilglutamilglutamilserilglutamilserilserill- eucilserilseriltirosilserilaspartiltriptopiltirosilglicilseriltreonili- stidillisilasparaginilpenilalanillisilasparaginilvalilalaniltreonillisi- lisoleucilaspartillisilvalilaspartiltreonilvalilmetionilmetionilglicil- lisillisilleucillisiltreonilleucilglutamilvalilleucilleucillisilaspartil- metionilglutamillisilglicilistidilserilleucilleucillisilserilalanilargi- nilglutamillisilglicilglutamilarginilalanilvalillisiltirosilleucilglutami- lglutamilglicilglutamilalanilglutamilarginilleucilarginillisilglutamiliso- leucilistidilaspartilistidilmetionilglutamilglutaminilleucillisilgluta- milleuciltreonilseriltreonilvalilarginillisilglutamilistidilmetionilt- reonilleucilglutamillisilglicilleucilistidilleucilalanillisilglutamilp- enilalanilserilaspartillisilcisteinillisilalanilleuciltreonilglutaminilt- riptopilisoleucilalanilglutamiltirosilglutaminilglutamilisoleucilleucil- istidilvalilprolilglutamilglutamilprolillisilmetionilglutamilleuciltiros- ilglutamillisillisilalanilglutaminilleucilserillisiltirosillisilserilleuc- ilglutaminilglutaminiltreonilvalilleucilserilistidilglutamilprolilseril- valillisilserilvalilarginilglutamillisilglicilglutamilalanilleucilleucilg- lutamilleucilvalilglutaminilaspartilvaliltreonilleucillisilaspartillisil- isoleucilaspartilglutaminilleucilglutaminilserilaspartiltirosilglutaminil- aspartilleucilcisteinilserilisoleucilglicillisilglutamilistidilvalilpen- ilalanilserilleucilglutamilalanillisilvalillisilaspartilistidilglutamila- spartiltirosilasparaginilserilglutamilleucilglutaminilglutamilvalilglutam- illisiltriptopilleucilleucilglutaminilmetionilserilglicilarginilleucilv- alilalanilprolilaspartilleucilleucilglutamiltreonilserilserilleucilgluta- miltreonilisoleuciltreonilglutaminilglutaminilleucilalanilistidilisti- dillisilalanilmetionilmetionilglutamilglutamilisoleucilalanilglicilpen- ilalanilglutamilaspartilarginilleucilasparaginilasparaginilleucilglutamin- ilmetionillisilglicilaspartiltreonilleucilisoleucilglicilglutaminilcist- einilalanilaspartilistidilleucilglutaminilalanillisilleucillisilglutamin- ilasparaginilvalilistidilalanilistidilleucilglutaminilgliciltreonillis- ilaspartilseriltirosilserilalanilisoleucilcisteinilseriltreonilalanilglu- taminilarginilmetioniltirosilglutaminilserilleucilglutamilistidilglutam- illeucilglutaminillisilistidilvalilserilarginilglutaminilaspartiltreoni- lleucilglutaminilglutaminilcisteinilglutaminilalaniltriptopilleucilseril- alanilvalilglutaminilprolilaspartilleucilglutamilprolilserilprolilglutami- nilprolilprolilleucilserilarginilalanilglutamilalanilisoleucillisilglutam- inilvalillisilistidilpenilalanilarginilalanilleucilglutaminilglutamilgl- utaminilalanilarginiltreoniltirosilleucilaspartilleucilleucilcisteinilse- rilmetionilcisteinilaspartilleucilserilasparaginilalanilserilvalillisilt- reoniltreonilalanillisilaspartilisoleucilglutaminilglutaminiltreonilgl- utamilglutaminiltreonilisoleucilglutamilglutaminillisilleucilvalilglutam- inilalanilglutaminilasparaginilleuciltreonilglutaminilgliciltriptopilgl- utamilglutamilisoleucillisilistidilleucillisilserilglutamilleuciltriptop- ilisoleuciltirosilleucilglutaminilaspartilalanilaspartilglutaminilglutam- inilleucilglutaminilasparaginilmetionillisilarginilarginilistidilserilg- lutamilleucilglutamilleucilasparaginilisoleucilalanilglutaminilasparagini- lmetionilvalilserilglutaminilvalillisilaspartilpenilalanilvalillisillis- illeucilglutaminilserillisilglutaminilalanilserilvalilasparaginiltreonil- isoleucilisoleucilglutamillisilvalilasparaginillisilleuciltreonillisilli- silglutamilglutamilserilprolilglutamilistidillisilglutamilisoleucilaspar- aginilistidilleucilasparaginilaspartilglutaminiltriptopilleucilaspartil- leucilcisteinilarginilglutaminilserilasparaginilasparaginilleucilcisteini- lleucilglutaminilarginilglutamilglutamilaspartilleucilglutaminilarginilt- reonilarginilaspartiltirosilistidilaspartilcisteinilmetionilasparaginil- valilvalilglutamilvalilpenilalanilleucilglutamillisilpenilalaniltreoni- ltreonilglutamiltriptopilaspartilasparaginilleucilalanilarginilserilasp- artilalanilglutamilseriltreonilalanilvalilistidilleucilglutamilalanille- ucillisillisilleucilalanilleucilalanilleucilglutaminilglutamilarginillisi- ltirosilalanilisoleucilglutamilaspartilleucillisilaspartilglutaminillisil- glutaminillisilmetionilisoleucilglutamilistidilleucilasparaginilleucila- spartilaspartillisilglutamilleucilvalillisilglutamilglutaminiltreonilser- ilistidilleucilglutamilglutaminilarginiltriptopilpenilalanilglutaminil- leucilglutamilaspartilleucilisoleucillisilarginillisilisoleucilglutaminil- valilserilvaliltreonilasparaginilleucilglutamilglutamilleucilasparaginil- valilvalilglutaminilserilarginilpenilalanilglutaminilglutamilleucilmeti- onilglutamiltriptopilalanilglutamilglutamilglutaminilglutaminilprolilasp- araginilisoleucilalanilglutamilalanilleucillisilglutaminilserilprolilprol- ilprolilaspartilmetionilalanilglutaminilasparaginilleucilleucilmetionil- aspartilistidilleucilalanilisoleucilcisteinilserilglutamilleucilglutamil- alanillisilglutaminilmetionilleucilleucillisilserilleucilisoleucillisila- spartilalanilaspartilarginilvalilmetionilalanilaspartilleucilglicilleuci- lasparaginilglutamilarginilglutaminilvalilisoleucilglutaminillisilalanill- eucilserilaspartilalanilglutaminilserilistidilvalilasparaginilcisteinill- eucilserilaspartilleucilvalilglicilglutaminilarginilarginillisiltirosille- ucilasparaginillisilalanilleucilserilglutamillisiltreonilglutaminilpeni- lalanilleucilmetionilalanilvalilpenilalanilglutaminilalaniltreonilseri- lglutaminilisoleucilglutaminilglutaminilistidilglutamilarginillisilisole- ucilmetionilpenilalanilarginilglutamilistidilisoleucilcisteinilleucill- eucilprolilaspartilaspartilvalilserillisilglutaminilvalillisiltreonilcis- teinillisilserilalanilglutaminilalanilserilleucillisiltreoniltirosilglut- aminilasparaginilglutamilvaliltreonilglicilleuciltriptopilalanilglutami- nilglicilarginilglutamilleucilmetionillisilglutamilvaliltreonilglutamil- glutaminilglutamillisilserilglutamilvalilleucilglicillisilleucilglutamini- lglutamilleucilglutaminilserilvaliltirosilaspartilserilvalilleucilglutami- nillisilcisteinilserilistidilarginilleucilglutaminilglutamilleucilglutam- illisilasparaginilleucilvalilserilarginillisilistidilpenilalanillisilgl- utamilaspartilpenilalanilaspartillisilalanilcisteinilistidiltriptopill- eucillisilglutaminilalanilaspartilisoleucilvaliltreonilpenilalanilproli- lglutamilisoleucilasparaginilleucilmetionilasparaginilglutamilserilseril- glutamilleucilistidiltreonilglutaminilleucilalanillisiltirosilglutamini- lasparaginilisoleucilleucilglutamilglutaminilserilprolilglutamiltirosilgl- utamilasparaginilleucilleucilleuciltreonilleucilglutaminilarginiltreoni- lglicilglutaminiltreonilisoleucilleucilprolilserilleucilasparaginilgluta- milvalilaspartilistidilseriltirosilleucilserilglutamillisilleucilasparag- inilalanilleucilprolilarginilglutaminilpenilalanilasparaginilvalilisoleu- cilvalilalanilleucilalanillisilaspartillisilpenilalaniltirosillisilvalil- glutaminilglutamilalanilisoleucilleucilalanilarginillisilglutamiltirosila- lanilserilleucilisoleucilglutamilleuciltreoniltreonilglutaminilserilleu- cilserilglutamilleucilglutamilalanilglutaminilpenilalanilleucilarginilme- tionilserillisilvalilproliltreonilaspartilleucilalanilvalilglutamilglut- amilalanilleucilserilleucilglutaminilaspartilglicilcisteinilarginilalanil- isoleucilleucilaspartilglutamilvalilalanilglicilleucilglicilglutamilalani- lvalilaspartilglutamilleucilasparaginilglutaminillisillisilglutamilglicil- penilalanilarginilseriltreonilglicilglutaminilproliltriptopilglutamini- lprolilaspartillisilmetionilleucilistidilleucilvaliltreonilleuciltiros- ilistidilarginilleucillisilarginilglutaminiltreonilglutamilglutaminilar- ginilvalilserilleucilleucilglutamilaspartiltreoniltreonilserilalaniltir- osilglutaminilglutamilistidilglutamillisilmetionilcisteinilglutaminilgl- utaminilleucilglutamilarginilglutaminilleucillisilserilvalillisilglutamil- glutamilglutaminilserillisilvalilasparaginilglutamilglutamiltreonilleuci- lprolilalanilglutamilglutamillisilleucillisilmetioniltirosilistidilseri- lleucilalanilglicilserilleucilglutaminilaspartilserilglicilisoleucilvalil- leucillisilarginilvaliltreonilisoleucilistidilleucilglutamilaspartilleu- cilalanilprolilistidilleucilaspartilprolilleucilalaniltirosilglutamillis- ilalanilarginilistidilglutaminilisoleucilglutaminilseriltriptopilglutam- inilglicilglutamilleucillisilleucilleuciltreonilserilalanilisoleucilglic- ilglutamiltreonilvaliltreonilglutamilcisteinilglutamilserilarginilmeti- onilvalilglutaminilserilisoleucilaspartilpenilalanilglutaminiltreonilgl- utamilmetionilserilarginilserilleucilaspartiltriptopilleucilarginilargi- nilvalillisilalanilglutamilleucilserilglicilprolilvaliltirosilleucilaspar- tilleucilasparaginilleucilglutaminilaspartilisoleucilglutaminilglutamilgl- utamilisoleucilarginillisilisoleucilglutaminilisoleucilistidilglutaminil- glutamilglutamilvalilglutaminilserilserilleucilarginilisoleucilmetionila- sparaginilalanilleucilserilistidillisilglutamillisilglutamillisilpenila- laniltreonillisilalanillisilglutamilleucilisoleucilserilalanilaspartille- ucilglutamilistidilserilleucilalanilglutamilleucilserilglutamilleucilasp- artilglicilaspartilisoleucilglutaminilglutamilalanilleucilarginiltreonil- arginilglutaminilalaniltreonilleuciltreonilglutamilisoleuciltirosilseri- lglutaminilcisteinilglutaminilarginiltirosiltirosilglutaminilvalilpenila- lanilglutaminilalanilalanilasparaginilaspartiltriptopilleucilglutamilasp- artilalanilglutaminilglutamilleucilleucilglutaminilleucilalanilglicilaspa- raginilglicilleucilaspartilvalilglutamilserilalanilglutamilglutamilaspara- ginilleucillisilserilistidilmetionilglutamilpenilalanilpenilalanilser- iltreonilglutamilaspartilglutaminilpenilalanilistidilserilasparaginill- eucilglutamilglutamilleucilistidilserilleucilvalilalaniltreonilleucilas- partilprolilleucilisoleucillisilproliltreonilglicillisilglutamilaspartil- leucilglutamilglutaminillisilvalilalanilserilleucilglutamilleucilarginils- erilglutaminilarginilmetionilserilarginilaspartilserilglicilalanilglutam- inilvalilaspartilleucilleucilglutaminilarginilcisteiniltreonilalanilglut- aminiltriptopilistidilaspartiltirosilglutaminillisilalanilarginilglutam- ilglutamilvalilisoleucilglutamilleucilmetionilasparaginilaspartiltreoni- lglutamillisillisilleucilserilglutamilpenilalanilserilleucilleucillisilt- reonilserilserilserilistidilglutamilalanilglutamilglutamillisilleucilse- rilglutamilistidillisilalanilleucilvalilserilvalilvalilasparaginilserilp- enilalanilistidilglutamillisilisoleucilvalilalanilleucilglutamilglutami- llisilalanilserilglutaminilleucilglutamillisiltreonilglicilasparaginilas- partilalanilserillisilalaniltreonilleucilserilarginilserilmetioniltreo- niltreonilvaliltriptopilglutaminilarginiltriptopiltreonilarginilleuci- larginilalanilvalilalanilglutaminilaspartilglutaminilglutamillisilisoleuc- illeucilglutamilaspartilalanilvalilaspartilglutamiltriptopiltreonilglic- ilpenilalanilasparaginilasparaginillisilvalillisillisilalaniltreonilglu- tamilmetionilisoleucilaspartilglutaminilleucilglutaminilaspartillisilleu- cilprolilglicilserilserilalanilglutamillisilalanilserillisilalanilglutami- lleucilleuciltreonilleucilleucilglutamiltirosilistidilaspartiltreonilp- enilalanilvalilleucilglutamilleucilglutamilglutaminilglutaminilglutamini- lserilalanilleucilglicilmetionilleucilarginilglutaminilglutaminiltreoni- lleucilserilmetionilleucilglutaminilaspartilglicilalanilalanilproliltre- onilprolilglicilglutamilglutamilprolilprolilleucilmetionilglutaminilglut- amilisoleuciltreonilalanilmetionilglutaminilaspartilarginilcisteinilleu- cilasparaginilmetionilglutaminilglutamillisilvalillisiltreonilasparagin- ilglicillisilleucilvalillisilglutaminilglutamilleucillisilaspartilarginil- glutamilmetionilvalilglutamiltreonilglutaminilisoleucilasparaginilseril- valillisilcisteiniltriptopilvalilglutaminilglutamiltreonillisilglutamil- tirosilleucilglicilasparaginilproliltreonilisoleucilglutamilisoleucilasp- artilalanilglutaminilleucilglutamilglutamilleucilglutaminilisoleucilleuci- lleuciltreonilglutamilalaniltreonilasparaginilistidilarginilglutaminil- asparaginilisoleucilglutamillisilmetionilalanilglutamilglutamilglutamini- llisilglutamillisiltirosilleucilglicilleuciltirosiltreonilisoleucilleuci- lprolilserilglutamilleucilserilleucilglutaminilleucilalanilglutamilvalila- lanilleucilaspartilleucillisilisoleucilarginilaspartilglutaminilisoleucil- glutaminilaspartillisilisoleucillisilglutamilvalilglutamilglutaminilseril- lisilalaniltreonilserilglutaminilglutamilleucilserilarginilglutaminiliso- leucilglutaminillisilleucilalanillisilaspartilleuciltreoniltreonilisole- ucilleuciltreonillisilleucillisilalanillisiltreonilaspartilasparaginilv- alilvalilglutaminilalanillisiltreonilaspartilglutaminillisilvalilleucilg- licilglutamilglutamilleucilaspartilglicilcisteinilasparaginilserillisille- ucilmetionilglutamilleucilaspartilalanilalanilvalilglutaminillisilpenil- alanilleucilglutamilglutaminilasparaginilglicilglutaminilleucilglicillisi- lprolilleucilalanillisillisilisoleucilglicillisilleuciltreonilglutamille- ucilistidilglutaminilglutaminiltreonilisoleucilarginilglutaminilalanilg- lutamilasparaginilarginilleucilserillisilleucilasparaginilglutaminilalani- lalanilserilistidilleucilglutamilglutamiltirosilasparaginilglutamilmeti- onilleucilglutamilleucilisoleucilleucillisiltriptopilisoleucilglutamilli- silalanillisilvalilleucilalanilistidilgliciltreonilisoleucilalaniltript- opilasparaginilserilalanilserilglutaminilleucilarginilglutamilglutaminil- tirosilisoleucilleucilistidilglutaminiltreonilleucilleucilglutamilgluta- milserillisilglutamilisoleucilaspartilserilglutamilleucilglutamilalanilme- tioniltreonilglutamillisilleucilglutaminiltirosilleuciltreonilserilval- iltirosilcisteiniltreonilglutamillisilmetionilserilglutaminilglutaminil- valilalanilglutamilleucilglicilarginilglutamiltreonilglutamilglutamilleu- cilarginilglutaminilmetionilisoleucillisilisoleucilarginilleucilglutamin- ilasparaginilleucilglutaminilaspartilalanilalanillisilaspartilmetionilli- sillisilpenilalanilglutamilalanilglutamilleucillisillisilleucilglutamini- lalanilalanilleucilglutamilglutaminilalanilglutaminilalaniltreonilleucil- treonilserilprolilglutamilvalilglicilarginilleucilserilleucillisilglutam- ilglutaminilleucilserilistidilarginilglutaminilistidilleucilleucilseril- glutamilmetionilglutamilserilleucillisilprolillisilvalilglutaminilalanil- valilglutaminilleucilcisteinilglutaminilserilalanilleucilarginilisoleucil- prolilglutamilaspartilvalilvalilalanilserilleucilprolilleucilcisteinilis- tidilalanilalanilleucilarginilleucilglutaminilglutamilglutamilalanilseril- arginilleucilglutaminilistidiltreonilalanilisoleucilglutaminilglutamini- lcisteinilasparaginilisoleucilmetionilglutaminilalanilalanilvalilvalilgl- utaminiltirosilglutamilglutaminiltirosilglutamilglutaminilglutamilmetion- illisilistidilleucilglutaminilglutaminilleucilisoleucilglutamilglicilala- nilistidilarginilglutamilisoleucilglutamilaspartillisilprolilvalilalanil- treonilserilasparaginilisoleucilglutaminilglutamilleucilglutaminilalanil- glutaminilisoleucilserilarginilistidilglutamilglutamilleucilalanilglutam- inillisilisoleucillisilgliciltirosilglutaminilglutamilglutaminilisoleucil- alanilserilleucilasparaginilserillisilcisteinillisilmetionilleuciltreon- ilmetionillisilalanillisilistidilalaniltreonilmetionilleucilleuciltr- eonilvaliltreonilglutamilvalilglutamilglicilleucilalanilglutamilglicilt- reonilglutamilaspartilleucilaspartilglicilglutamilleucilleucilproliltreo- nilprolilserilalanilistidilprolilserilvalilvalilmetionilmetioniltreon- ilalanilglicilarginilcisteinilistidiltreonilleucilleucilserilprolilvali- ltreonilglutamilglutamilserilglicilglutamilglutamilgliciltreonilasparag- inilserilglutamilisoleucilserilserilprolilprolilalanilcisteinilarginilser- ilprolilserilprolilvalilalanilasparaginiltreonilaspartilalanilserilvalil- asparaginilglutaminilaspartilisoleucilalaniltirosiltirosilglutaminilalani- lleucilserilalanilglutamilarginilleucilglutaminiltreonilaspartilalanilal- anillisilisoleucilistidilprolilseriltreonilserilalanilserilglutaminilgl- utamilpenilalaniltirosilglutamilprolilglicilleucilglutamilprolilserilala- niltreonilalanillisilleucilglicilaspartilleucilglutaminilarginilseriltri- ptopilglutamiltreonilleucillisilasparaginilvalilisoleucilserilglutamill- isilglutaminilarginiltreonilleuciltirosilglutamilalanilleucilglutamilarg- inilglutaminilglutaminillisiltirosilglutaminilaspartilserilleucilglutamin- ilserilisoleucilseriltreonillisilmetionilglutamilalanilisoleucilglutami- lleucillisilleucilserilglutamilserilprolilglutamilprolilglicilarginilseri- lprolilglutamilserilglutaminilmetionilalanilglutamilistidilglutaminilal- anilleucilmetionilaspartilglutamilisoleucilleucilmetionilleucilglutamin- ilaspartilglutamilisoleucilasparaginilglutamilleucilglutaminilserilserill- eucilalanilglutamilglutamilleucilvalilserilglutamilserilcisteinilglutamil- alanilaspartilprolilalanilglutamilglutaminilleucilalanilleucilglutaminils- eriltreonilleuciltreonilvalilleucilalanilglutamilarginilmetionilserilt- reonilisoleucilarginilmetionillisilalanilserilglicillisilarginilglutami- nilleucilleucilglutamilglutamillisilleucilasparaginilaspartilglutaminille- ucilglutamilglutamilglutaminilarginilglutaminilglutamilglutaminilalanille- ucilglutaminilarginiltirosilarginilcisteinilglutamilalanilaspartilglutami- lleucilaspartilseriltriptopilleucilleucilseriltreonillisilalaniltreoni- lleucilaspartiltreonilalanilleucilserilprolilprolillisilglutamilprolilme- tionilaspartilmetionilglutamilalanilglutaminilleucilmetionilaspartilci- steinilglutaminilasparaginilmetionilleucilvalilglutamilisoleucilglutamil- glutaminillisilvalilvalilalanilleucilserilglutamilleucilserilvalilistidi- lasparaginilglutamilasparaginilleucilleucilleucilglutamilglicillisilalani- listidiltreonillisilaspartilglutamilalanilglutamilglutaminilleucilalani- lglicillisilleucilarginilarginilleucillisilglicilserilleucilleucilglutami- lleucilglutaminilarginilalanilleucilistidilaspartillisilglutaminilleucil- asparaginilmetionilglutaminilgliciltreonilalanilglutaminilglutamillisil- glutamilglutamilserilaspartilvalilaspartilleuciltreonilalaniltreonilglu- taminilserilprolilglicilvalilglutaminilglutamiltriptopilleucilalanilglut- aminilalanilarginiltreoniltreoniltriptopiltreonilglutaminilglutaminil- arginilglutaminilserilserilleucilglutaminilglutaminilglutaminillisilgluta- milleucilglutamilglutaminilglutamilleucilalanilglutamilglutaminillisilser- illeucilleucilarginilserilvalilalanilserilarginilglicilglutamilglutamilis- oleucilleucilisoleucilglutaminilistidilserilalanilalanilglutamiltreonil- serilglicilaspartilalanilglicilglutamillisilprolilaspartilvalilleucilseri- lglutaminilglutamilleucilglicilmetionilglutamilglicilglutamillisilserils- erilalanilglutamilaspartilglutaminilmetionilarginilmetionillisiltriptop- ilglutamilserilleucilistidilglutaminilglutamilpenilalanilseriltreonil- lisilglutaminillisilleucilleucilglutaminilasparaginilvalilleucilglutamilg- lutaminilglutamilglutaminilglutamilglutaminilvalilleuciltirosilserilargin- ilprolilasparaginilarginilleucilleucilserilglicilvalilprolilleuciltirosil- lisilglicilaspartilvalilproliltreonilglutaminilaspartillisilserilalanilv- aliltreonilserilleucilleucilaspartilglicilleucilasparaginilglutaminilala- nilpenilalanilglutamilglutamilvalilserilserilglutaminilserilglicilglicil- alanillisilarginilglutaminilserilisoleucilistidilleucilglutamilglutamini- llisilleuciltirosilaspartilglicilvalilserilalaniltreonilseriltreoniltri- ptopilleucilaspartilaspartilvalilglutamilglutamilarginilleucilpenilalan- ilvalilalaniltreonilalanilleucilleucilprolilglutamilglutamiltreonilglut- amiltreonilcisteinilleucilpenilalanilasparaginilglutaminilglutamilisole- ucilleucilalanillisilaspartilisoleucillisilglutamilmetionilserilglutamil- glutamilmetionilaspartillisilasparaginillisilasparaginilleucilpenilalan- ilserilglutaminilalanilpenilalanilprolilglutamilasparaginilglicilasparti- lasparaginilarginilaspartilvalilisoleucilglutamilaspartiltreonilleucilgl- icilcisteinilleucilleucilglicilarginilleucilserilleucilleucilaspartilseri- lvalilvalilasparaginilglutaminilarginilcisteinilistidilglutaminilmetion- illisilglutamilarginilleucilglutaminilglutaminilisoleucilleucilasparagini- lpenilalanilglutaminilasparaginilaspartilleucillisilvalilleucilpenilala- niltreonilserilleucilalanilaspartilasparaginillisiltirosilisoleucilisole- ucilleucilglutaminillisilleucilalanilasparaginilvalilpenilalanilglutamil- glutaminilprolilvalilalanilglutamilglutaminilisoleucilglutamilalanilisole- ucilglutaminilglutaminilalanilglutamilaspartilglicilleucillisilglutamilp- enilalanilaspartilalanilglicilisoleucilisoleucilglutamilleucillisilargini- larginilglicilaspartillisilleucilglutaminilvalilglutamilglutaminilprolils- erilmetionilglutaminilglutamilleucilserillisilleucilglutaminilaspartilme- tioniltirosilaspartilglutamilleucilmetionilmetionilisoleucilisoleucilg- licilserilarginilarginilserilglicilleucilasparaginilglutaminilasparaginil- leuciltreonilleucillisilserilglutaminiltirosilglutamilarginilalanilleuci- lglutaminilaspartilleucilalanilaspartilleucilleucilglutamiltreonilglicil- glutaminilglutamillisilmetionilalanilglicilaspartilglutaminillisilisoleu- cilisoleucilvalilserilserillisilglutamilglutamilisoleucilglutaminilglutam- inilleucilleucilaspartillisilistidillisilglutamiltirosilpenilalanilglut- aminilglicilleucilglutamilserilistidilmetionilisoleucilleuciltreonilgl- utamiltreonilleucilpenilalanilarginillisilisoleucilisoleucilserilpenil- alanilalanilvalilglutaminillisilglutamiltreonilglutaminilpenilalanilis- tidiltreonilglutamilleucilmetionilalanilglutaminilalanilserilalanilvali- lleucillisilarginilalanilistidillisilarginilglicilvalilglutamilleucilglu- tamiltirosilisoleucilleucilglutamiltreoniltriptopilserilistidilleucila- spartilglutamilaspartilglutaminilglutaminilglutamilleucilserilarginilglut- aminilleucilglutamilvalilvalilglutamilserilserilisoleucilprolilserilvalil- glicilleucilvalilglutamilglutamilasparaginilglutamilaspartilarginilleucil- isoleucilaspartilarginilisoleuciltreonilleuciltirosilglutaminilistidill- eucillisilserilserilleucilasparaginilglutamiltirosilglutaminilprolillisil- leuciltirosilglutaminilvalilleucilaspartilaspartilglicillisilarginilleuci- lleucilisoleucilserilisoleucilserilcisteinilserilaspartilleucilglutamilse- rilglutaminilleucilasparaginilglutaminilleucilglicilglutamilcisteiniltrip- topilleucilserilasparaginiltreonilasparaginillisilmetionilserillisilgl- utamilleucilistidilarginilleucilglutamiltreonilisoleucilleucillisilist- idiltriptopiltreonilarginiltirosilglutaminilserilglutamilserilalanilasp- artilleucilisoleucilistidiltriptopilleucilglutaminilserilalanillisilasp- artilarginilleucilglutamilpenilalaniltriptopiltreonilglutaminilglutami- nilserilvaliltreonilvalilprolilglutaminilglutamilleucilglutamilmetionil- valilarginilaspartilistidilleucilasparaginilalanilpenilalanilleucilglut- amilpenilalanilserillisilglutamilvalilaspartilalanilglutaminilserilseril- leucillisilserilserilvalilleucilseriltreonilglicilasparaginilglutaminill- eucilleucilarginilleucillisillisilvalilaspartiltreonilalaniltreonilleuc- ilarginilserilglutamilleucilserilarginilisoleucilaspartilserilglutaminilt- riptopiltreonilaspartilleucilleuciltreonilasparaginilisoleucilprolilal- anilvalilglutaminilglutamillisilleucilistidilglutaminilleucilglutaminilm- etionilaspartillisilleucilprolilserilarginilistidilalanilisoleucilseril- glutamilvalilmetionilseriltriptopilisoleucilserilleucilmetionilglutami- lasparaginilvalilisoleucilglutaminillisilaspartilglutamilaspartilasparagi- nilisoleucillisilasparaginilserilisoleucilgliciltirosillisilalanilisoleuc- ilistidilglutamiltirosilleucilglutaminillisiltirosillisilglicilpenilala- nillisilisoleucilaspartilisoleucilasparaginilcisteinillisilglutaminilleuc- iltreonilvalilaspartilpenilalanilvalilasparaginilglutaminilserilvalille- ucilglutaminilisoleucilserilserilglutaminilaspartilvalilglutamilserillisi- larginilserilaspartillisiltreonilaspartilpenilalanilalanilglutamilgluta- minilleucilglicilalanilmetionilasparaginillisilseriltriptopilglutaminil- isoleucilleucilglutaminilglicilleucilvaliltreonilglutamillisilisoleucilg- lutaminilleucilleucilglutamilglicilleucilleucilglutamilseriltriptopilser- ilglutamiltirosilglutamilasparaginilasparaginilvalilglutaminilcisteinille- ucillisiltreoniltriptopilpenilalanilglutamiltreonilglutaminilglutamil- lisilarginilleucillisilglutaminilglutaminilistidilarginilisoleucilglicil- aspartilglutaminilalanilserilvalilglutaminilasparaginilalanilleucillisila- spartilcisteinilglutaminilaspartilleucilglutamilaspartilleucilisoleucilli- silalanillisilglutamillisilglutamilvalilglutamillisilisoleucilglutamilglu- taminilasparaginilglicilleucilalanilleucilisoleucilglutaminilasparaginill- isillisilglutamilaspartilvalilserilserilisoleucilvalilmetionilseriltreo- nilleucilarginilglutamilleucilglicilglutaminiltreoniltriptopilalanilasp- araginilleucilaspartilistidilmetionilvalilglicilglutaminilleucillisilis- oleucilleucilleucillisilserilvalilleucilaspartilglutaminiltriptopilseril- serilistidillisilvalilalanilpenilalanilaspartillisilisoleucilasparagini- lseriltirosilleucilmetionilglutamilalanilarginiltirosilserilleucilserila- rginilpenilalanilarginilleucilleuciltreonilglicilserilleucilglutamilala- nilvalilglutaminilvalilglutaminilvalilaspartilasparaginilleucilglutaminil- asparaginilleucilglutaminilaspartilaspartilleucilglutamillisilglutaminilg- lutamilarginilserilleucilglutaminillisilpenilalanilglicilserilisoleucilt- reonilasparaginilglutaminilleucilleucillisilglutamilcisteinilistidilpro- lilprolilvaliltreonilglutamiltreonilleuciltreonilasparaginiltreonille- ucillisilglutamilvalilasparaginilmetionilarginiltriptopilasparaginilasp- araginilleucilleucilglutamilglutamilisoleucilalanilglutamilglutaminilleuc- ilglutaminilserilserillisilalanilleucilleucilglutaminilleuciltriptopilgl- utaminilarginiltirosillisilaspartiltirosilserillisilglutaminilcisteinilal- anilseriltreonilvalilglutaminilglutaminilglutaminilglutamilaspartilargin- iltreonilasparaginilglutamilleucilleucillisilalanilalaniltreonilasparag- inillisilaspartilisoleucilalanilaspartilaspartilglutamilvalilalaniltreon- iltriptopilisoleucilglutaminilaspartilcisteinilasparaginilaspartilleucil- leucillisilglicilleucilgliciltreonilvalillisilaspartilserilleucilpenila- lanilpenilalanilleucilistidilglutamilleucilglicilglutamilglutaminilleuc- illisilglutaminilglutaminilvalilaspartilalanilserilalanilalanilserilalani- lisoleucilglutaminilserilaspartilglutaminilleucilserilleucilserilglutamin- ilistidilleucilcisteinilalanilleucilglutamilglutaminilalanilleucilcistei- nillisilglutaminilglutaminiltreonilserilleucilglutaminilalanilglicilvali- lleucilaspartiltirosilglutamiltreonilpenilalanilalanillisilserilleucilg- lutamilalanilleucilglutamilalaniltriptopilisoleucilvalilglutamilalanilgl- utamilglutamilisoleucilleucilglutaminilglicilglutaminilaspartilprolilseri- listidilserilserilaspartilleucilseriltreonilisoleucilglutaminilglutamil- arginilmetionilglutamilglutamilleucillisilglicilglutaminilmetionilleuci- llisilpenilalanilserilserilmetionilalanilprolilaspartilleucilaspartilar- ginilleucilasparaginilglutamilleucilgliciltirosilarginilleucilprolilleuci- lasparaginilaspartillisilglutamilisoleucillisilarginilmetionilglutaminil- asparaginilleucilasparaginilarginilistidiltriptopilserilleucilisoleucil- serilserilglutaminiltreoniltreonilglutamilarginilpenilalanilserillisil- leucilglutaminilserilpenilalanilleucilleucilglutaminilistidilglutaminil- treonilpenilalanilleucilglutamillisilcisteinilglutamiltreoniltriptopi- lmetionilglutamilpenilalanilleucilvalilglutaminiltreonilglutamilglutam- inillisilleucilalanilvalilglutamilisoleucilserilglicilasparaginiltirosilg- lutaminilistidilleucilleucilglutamilglutaminilglutaminilarginilalanilis- tidilglutamilleucilpenilalanilglutaminilalanilglutamilmetionilpenilala- nilserilarginilglutaminilglutaminilisoleucilleucilistidilserilisoleucili- soleucilisoleucilaspartilglicilglutaminilarginilleucilleucilglutamilgluta- minilglicilglutaminilvalilaspartilaspartilarginilaspartilglutamilpenilal- anilasparaginilleucillisilleuciltreonilleucilleucilserilasparaginilgluta- miniltriptopilglutaminilglicilvalilisoleucilarginilarginilalanilglutamin- ilglutaminilarginilarginilglicilisoleucilisoleucilaspartilserilglutaminil- isoleucilarginilglutaminiltriptopilglutaminilarginiltirosilarginilglutam- ilmetionilalanilglutamillisilleucilarginillisiltriptopilleucilvalilglut- amilvalilseriltirosilleucilprolilmetionilserilglicilleucilglicilserilval- ilprolilisoleucilprolilleucilglutaminilglutaminilalanilarginiltreonilleu- cilpenilalanilaspartilglutamilvalilglutaminilpenilalanillisilglutamilli- silvalilpenilalanilleucilarginilglutaminilglutaminilglicilseriltirosilis- oleucilleuciltreonilvalilglutamilalanilglicillisilglutaminilleucilleucil- leucilserilalanilaspartilserilglicilalanilglutamilalanilalanilleucilgluta- minilalanilglutamilleucilalanilglutamilisoleucilglutaminilglutamillisiltr- iptopillisilserilalanilserilmetionilarginilleucilglutamilglutamilglutam- inillisillisillisilleucilalanilpenilalanilleucilleucillisilaspartiltript- opilglutamillisilcisteinilglutamillisilglicilisoleucilalanilaspartilseri- lleucilglutamillisilleucilarginiltreonilpenilalanillisillisillisilleuci- lserilglutaminilserilleucilprolilaspartilistidilistidilglutamilglutamil- leucilistidilalanilglutamilglutaminilmetionilarginilcisteinillisilgluta- milleucilglutamilasparaginilalanilvalilglicilseriltriptopiltreonilaspar- tilaspartilleuciltreonilglutaminilleucilserilleucilleucillisilaspartilt- reonilleucilserilalaniltirosilisoleucilserilalanilaspartilaspartilisoleuc- ilserilisoleucilleucilasparaginilglutamilarginilvalilglutamilleucilleucil- glutaminilarginilglutaminiltriptopilglutamilglutamilleucilcisteinilisti- dilglutaminilleucilserilleucilarginilarginilglutaminilglutaminilisoleucil- glicilglutamilarginilleucilasparaginilglutamiltriptopilalanilvalilpenil- alanilserilglutamillisilasparaginillisilglutamilleucilcisteinilglutamiltr- iptopilleuciltreonilglutaminilmetionilglutamilserillisilvalilserilglut- aminilasparaginilglicilaspartilisoleucilleucilisoleucilglutamilglutamilme- tionilisoleucilglutamillisilleucillisillisilaspartiltirosilglutaminilglu- tamilglutamilisoleucilalanilisoleucilalanilglutaminilglutamilasparaginill- isilisoleucilglutaminilleucilglutaminilglutaminilmetionilglicilglutamila- rginilleucilalanillisilalanilserilistidilglutamilserillisilalanilserilgl- utamilisoleucilglutamiltirosillisilleucilglicillisilvalilasparaginilaspar- tilarginiltriptopilglutaminilistidilleucilleucilaspartilleucilisoleucil- alanilalanilarginilvalillisillisilleucillisilglutamiltreonilleucilvalila- lanilvalilglutaminilglutaminilleucilaspartillisilasparaginilmetionilseri- lserilleucilarginiltreoniltriptopilleucilalanilistidilisoleucilglutami- lserilglutamilleucilalanillisilprolilisoleucilvaliltirosilaspartilserilci- steinilasparaginilserilglutamilglutamilisoleucilglutaminilarginillisilleu- cilasparaginilglutamilglutaminilglutaminilglutamilleucilglutaminilarginil- aspartilisoleucilglutamillisilistidilseriltreonilglicilvalilalanilseril- valilleucilasparaginilleucilcisteinilglutamilvalilleucilleucilistidilasp- artilcisteinilaspartilalanilcisteinilalaniltreonilaspartilalanilglutamil- cisteinilaspartilserilisoleucilglutaminilglutaminilalaniltreonilarginila- sparaginilleucilaspartilarginilarginiltriptopilarginilasparaginilisoleuc- ilcisteinilalanilmetionilserilmetionilglutamilarginilarginilleucillisil- isoleucilglutamilglutamiltreoniltriptopilarginilleuciltriptopilglutami- nillisilpenilalanilleucilaspartilaspartiltirosilserilarginilpenilalanil- glutamilaspartiltriptopilleucillisilserilserilglutamilarginiltreonilala- nilalanilpenilalanilprolilserilserilserilglicilvalilisoleuciltirosiltre- onilvalilalanillisilglutamilglutamilleucillisillisilpenilalanilglutamila- lanilpenilalanilglutaminilarginilglutaminilvalilistidilglutamilcisteini- lleuciltreonilglutaminilleucilglutamilleucilisoleucilasparaginillisilglu- taminiltirosilarginilarginilleucilalanilarginilglutamilasparaginilarginil- treonilaspartilserilalanilcisteinilserilleucillisilglutaminilmetionilva- lilistidilglutamilglicilasparaginilglutaminilarginiltriptopilaspartilas- paraginilleucilglutaminillisilarginilvaliltreonilserilisoleucilleucilarg- inilarginilleucillisilistidilpenilalanilisoleucilglicilglutaminilargini- lglutamilglutamilpenilalanilglutamiltreonilalanilarginilaspartilserilis- oleucilleucilvaliltriptopilleuciltreonilglutamilmetionilaspartilleucil- glutaminilleuciltreonilasparaginilisoleucilglutamilistidilpenilalanils- erilglutamilcisteinilaspartilvalilglutaminilalanillisilisoleucillisilglut- aminilleucillisilalanilpenilalanilglutaminilglutaminilglutamilisoleucils- erilleucilasparaginilistidilasparaginillisilisoleucilglutamilglutaminili- soleucilisoleucilalanilglutaminilglicilglutamilglutaminilleucilisoleucilg- lutamillisilserilglutamilprolilleucilaspartilalanilalanilisoleucilisoleuc- ilglutamilglutamilglutamilleucilaspartilglutamilleucilarginilarginiltiros- ilcisteinilglutaminilglutamilvalilpenilalanilglicilarginilvalilglutamila- rginiltirosilistidillisillisilleucilisoleucilarginilleucilprolilleucilpr- olilaspartilaspartilglutamilistidilaspartilleucilserilaspartilarginilglu- tamilleucilglutamilleucilglutamilaspartilserilalanilalanilleucilserilaspa- rtilleucilistidiltriptopilistidilaspartilarginilserilalanilaspartilser- illeucilleucilserilprolilglutaminilprolilserilserilasparaginilleucilseril- leucilserilleucilalanilglutaminilprolilleucilarginilserilglutamilarginils- erilglicilarginilaspartiltreonilprolilalanilserilvalilaspartilserilisole- ucilprolilleucilglutamiltriptopilaspartilistidilaspartiltirosilaspartil- leucilserilarginilaspartilleucilglutamilserilalanilmetionilserilarginila- lanilleucilprolilserilglutamilaspartilglutamilglutamilglicilglutaminilasp- artilaspartillisilaspartilpenilalaniltirosilleucilarginilglicilalanilval- ilalanilleucilserilglicilaspartilistidilserilalanilleucilglutamilserilgl- utaminilisoleucilarginilglutaminilleucilglicillisilalanilleucilaspartilas- partilserilarginilpenilalanilglutaminilisoleucilglutaminilglutaminiltre- onilglutamilasparaginilisoleucilisoleucilarginilserillisiltreonilprolilt- reonilglicilprolilglutamilleucilaspartiltreonilseriltirosillisilglicilt- irosilmetionillisilleucilleucilglicilglutamilcisteinilserilserilseriliso- leucilaspartilserilvalillisilarginilleucilglutamilistidillisilleucillisi- lglutamilglutamilglutamilglutamilserilleucilprolilglicilpenilalanilvalil- asparaginilleucilistidilseriltreonilglutamiltreonilglutaminiltreonila- lanilglicilvalilisoleucilaspartilarginiltriptopilglutamilleucilleucilglu- taminilalanilglutaminilalanilleucilserillisilglutamilleucilarginilmetion- illisilglutaminilasparaginilleucilglutaminillisiltriptopilglutaminilglut- aminilpenilalanilasparaginilserilaspartilleucilasparaginilserilisoleucil- triptopilalaniltriptopilleucilglicilaspartiltreonilglutamilglutamilglu- tamilleucilglutamilglutaminilleucilglutaminilarginilleucilglutamilleucils- eriltreonilaspartilisoleucilglutaminiltreonilisoleucilglutamilleucilglu- taminilisoleucillisillisilleucillisilglutamilleucilglutaminillisilalanilv- alilaspartilistidilarginillisilalanilisoleucilisoleucilleucilserilisoleu- cilasparaginilleucilcisteinilserilprolilglutamilpenilalaniltreonilgluta- minilalanilaspartilserillisilglutamilserilarginilaspartilleucilglutaminil- aspartilarginilleucilserilglutaminilmetionilasparaginilglicilarginiltrip- topilaspartilarginilvalilcisteinilserilleucilleucilglutamilglutamiltript- opilarginilglicilleucilleucilglutaminilaspartilalanilleucilmetionilglut- aminilcisteinilglutaminilglicilpenilalanilistidilglutamilmetionilseril- istidilglicilleucilleucilleucilmetionilleucilglutamilasparaginilisoleuc- ilaspartilarginilarginillisilasparaginilglutamilisoleucilvalilprolilisole- ucilaspartilserilasparaginilleucilaspartilalanilglutamilisoleucilleucilgl- utaminilaspartilistidilistidillisilglutaminilleucilmetionilglutaminili- soleucillisilistidilglutamilleucilleucilglutamilserilglutaminilleucilarg- inilvalilalanilserilleucilglutaminilaspartilmetionilserilcisteinilglutam- inilleucilleucilvalilasparaginilalanilglutamilgliciltreonilaspartilciste- inilleucilglutamilalanillisilglutamillisilvalilistidilvalilisoleucilglic- ilasparaginilarginilleucillisilleucilleucilleucillisilglutamilvalilserila- rginilistidilisoleucillisilglutamilleucilglutamillisilleucilleucilaspart- ilvalilserilserilserilglutaminilglutaminilaspartilleucilserilseriltriptop- ilserilserilalanilaspartilglutamilleucilaspartiltreonilserilglicilseril- valilserilproliltreonilserilglicilarginilseriltreonilprolilasparaginila- rginilglutaminillisiltreonilprolilarginilglicillisilcisteinilserilleucil- serilglutaminilprolilglicilprolilserilvalilserilserilprolilistidilserila- rginilseriltreonillisilglicilglicilserilaspartilserilserilleucilserilglu- tamilprolilglicilprolilglicilarginilserilglicilarginilglicilpenilalanill- eucilpenilalanilarginilvalilleucilarginilalanilalanilleucilprolilleucilg- lutaminilleucilleucilleucilleucilleucilleucilisoleucilglicilleucilalanilc- isteinilleucilvalilprolilmetionilserilglutamilglutamilaspartiltirosilser- ilcisteinilalanilleucilserilasparaginilasparaginilpenilalanilalanilargin- ilserilpenilalanilistidilprolilmetionilleucilarginiltirosiltreonilasp- araginilglicilprolilprolilprolileucină.

Scrabble Duplicat la ISC, 4 octombrie 2019

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 4 octombrie 2019

Scrabble Duplicat

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 4 octombrie 2019.

Scrabble Duplicat, Internet Scrabble Club, ISC, 4 octombrie 2019.

 Clasamentul:

Pape Diouf, Papediouf6. Pape Diouf, Papediouf

 • Senegal

Fotografie de la Africa.la-croix.com

 
Papediouf cântând Imnul Campionatului Mondial de Scrabble Franțuzesc Dakar 2008

Cuvinte rare: GACI, GEPID, ET, BEL, UT, UNIAT, ZUF, MONSTRA, SEXAPIL .

Scrabble Duplicat la ISC, 3 octombrie 2019

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 3 octombrie 2019

Scrabble Duplicat

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 3 octombrie 2019.

Scrabble Duplicat, Internet Scrabble Club, ISC, 3 octombrie 2019.

 Clasamentul:

Ionuț Buzescu, Theavatar1. Ionuț Buzescu, Theavatar

Clubul Sportiv CSM București.

 

Cuvinte rare: FELAHII. APROPRIA, BANDULA, IDE.

Scrabble Duplicat la ISC, 1 octombrie 2019

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 1 octombrie 2019

Scrabble Duplicat

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 1 octombrie 2019.

Scrabble Duplicat

Depunerile-top:

 1. H4 FILTRA 42
 2. G5 DOSADA 26
 3. 10F PAINJEN 55
 4. M9 VINIUL 60
 5. 12F ALUNGEAI 84
 6. F6 BEC 64
 7. 14J VI0PLA 56
 8. N6 DEDITE 46
 9. O7 TOGA 85
 10. 5F BUCSIM 64
 11. 13C CLOSETE 78
 12. 11J EH 66
 13. D8 PORCULET 74
 14. I3 PANI 32
 15. J2 FARA 45
 16. J2 FARAMI 48
 17. 1H ZISI 56
 18. 8A TRUP 15
 19. 2J FRONT 26
 20. 15N XU 44
 21. E1 CRA0SMAR 89

Top = 1155 puncte

 Clasamentul:

ClasamentulMios1. Mios

Fotografie de la ISC.

DANIDOR3. Danidor

Fotografie de la ISC.

 

 

Everglades6. Everglades

Fotografie de la ISC.

Daniel Ene, Kakamaka8. Daniel Ene, Kakamaka

București

Fotografie de la ISC.

Ciprian Turculet, Agnostic10. Ciprian Turculeț, Agnostic

Bistrița

Fotografie de la un turneu de Scrabble în sală.

 
Cuvinte rare: DOSADA, PANI, VINIUL, DEDITE, DINA, VIG, PAINJENITA, VIPLA, BUCSIM.
Deditel, Pulsatilla
Deditel

Best Scrabble Clasic ISC

Best Scrabble Clasic ISC la 30 septembrie 2019

Internet Scrabble Club, ISCCei mai buni sportivi de la Internet Scrabble Club, ISC, la secția Clasic (Libere), la 30 septembrie 2019, 18h00.

Best Scrabble Clasic ISC la 30 septembrie 2019În tabloul de mai sus sunt cuprinși atleții care au jucat în ultima săptămână măcar o partidă cu modificare de rang.

Mihu - Maestrul Sportului Alexandru LacatisMihuMaestrul Sportului Alexandru Lăcătîș

 • Câmpulung Moldovenesc
 • C.S. Universitatea Cluj-Napoca

Secvență dintr-un interviu acordat postului Bucovina Tv.

DOCTORLOVDoctorlov

Crengupnk - CrengutaCrengupnk – Crenguța

 

Magodeoz - Andrei SpineiMagodeozAndrei Spinei

 • Hârlău
 • C.S. Universitatea Cluj-Napoca

Fotografie de la un turneu de Scrabble în sală

Cosmindon - Cosmin DonciuCosmindonCosmin Donciu

 • București
 • C.S. CSM București

Pictură de Mihaela Măndicescu

Theavatar - Ionut BuzescuTheavatar – Ionuț Buzescu

 • București
 • C.S. CSM București

Fotografie de la un turneu de Scrabble în sală

Ramonule - Ramona GrosuRamonuleRamona Grosu

Fotografie de la Isc.ro

Michi - Maestrul Sportului Mihai NegreaMichiMaestrul Sportului Mihai Negrea

 • Gura Humorului
 • C.S. Olimpic-Scrabble Câmpulung Moldovenesc

 

Cornf - Maestrul Sportului Corneliu Faur

CornfMaestrul Sportului Corneliu Faur

 • Reșița
 • C.S. Universitatea Cluj-Napoca

LORELLEILorellei

Fotografie de la Isc.ro

Incotro - LiviaIncotro – Livia

Fotografie de la Isc.ro

Vica - Maestrul Sportului Vasile MihalacheVicaMaestrul Sportului Vasile Mihalache

 • Cristești
 • C.S. Universitatea Cluj-Napoca

Ase - AdrianAse – Adrian

Fotografie de la Isc.ro

 

 

 

 

 

Meciul zilei Scrabble la ISC, Cygnus (robot) vs Cosmin Donciu, Cosmindon 676 – 685

Meciuri memorabile de Scrabble, Meciul zilei 29 septembrie 2019

Cygnus (robot) vs Cosmin Donciu, Cosmindon 676 – 685

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 29 septembrie 2019.

Internet Scrabble Club, 29:Sep:19, dictionary: LOC, time: 50 0 rated, noescape: ON, challenge: VOID
Cygnus – mnagaru Cosmindon – cpsnhei
1) H4 mangura 94 – oiblcii 5F spanchie 86 – aexurre
2) N2 oblicii 103 – iefddu? O8 ex 39 – lruriae
3) F3 desfiduL 82 – gtavlif K5 harurile 84 – jsteaaa
4) 12H faget 56 – vpitils J12 gaj 40 – atnaers
5) J8 siv 55 – ooilpat 13C nesarata 82 – lmeucre
6) D8 potoleai 74 – ?npavcd 15A muci 21 – eiberlc
7) O8 excAvand 96 – pourstp G1 cri 8 – natebel
8) H12 fapt 36 – uodprsn 1A baltence 203 – eztesma
9) C3 prundos 80 – oruit L2 semizeta 112 – —
10) PAS
Cygnus = 676 Cosmindon = 685

Cygnus (robot)

Cygnus este un program informatic, robot, de rang foarte înalt la Internet Scrabble Club, ISC.

Cuvinte rare:MANGURA, DESFIDUL, SIV, PRUNDOS.

Cosmin Donciu, Cosmindon

 • București
 • Clubul: CSM București

Fotografie de la Campionatul Mondial de Scrabble Franțuzesc, Montreux, Elveția, 6-13 august 2011.

Bluza semizeta, chemisette
Bluza semizeta. Foto de la Ewaiwalla.se

Cuvinte rare:SPANCHIE, BALTENCE, SEMIZETA.

 

 

Scrabble Duplicat la ISC, 29 septembrie 2019

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 29 septembrie 2019

Scrabble Duplicat Joker

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 29 septembrie 2019.

Depunerile-top:

 1. H7 PRE0LEV 42
 2. 11A DAJ0DIILE 68
 3. A8 SANDRE0LE 131
 4. H7 PRELEV AND0 42
 5. 13G GARANTE0Z 118
 6. O12 GIPS0 89
 7. 10F FE0LAH 82
 8. 14F CO0NEXA 80
 9. K4 CORCI0RI 84
 10. L3 SISAI0RA 78
 11. M2 NUNTITA0 83
 12. 9G VEN0ERA 50
 13. B2 CO0RUMPA 88
 14. 4B ROUR0USCA 66
 15. L11 FETI0M 51
 16. C9 BU0JDIT 64
 17. 15C A0B 42
 18. D11 DOM 25
 19. C3 POT 16
 20. M10 TUTE 15

Top = 1320 puncte

 Clasamentul:

1. Alice Papa, Puricel

 • București
 • Clubul: CSM București

Fotografie de la un turneu de Scrabble în sală.

 

 3. Mihai Zburlea, Ag008

 • București

Fotografie de la un turneu de Scrabble în sală.

4. Siegfried Honig, Sigi

 • Timișoara
 • Clubul: C.S. FITT Tim-Team Timișoara

Fotografia oficiala din carnetul  de legitimare sportivă.

 

vita de vie salbatica, lăuruscă, răuruscă, rouruscă, Vitis labrusca
Casa nțpțditț de viță de vie sțlbatică, lăuruscă, răuruscă, rouruscă, Vitis labrusca. Fotografie de la Starkl.ro

Cuvinte rare: DAJDIILE, SANDRELE, FELAH, SISAIRA, CIT, VEL, CORUMPA, ROURUSCA, BUJDIT, AB.

Scrabble Duplicat la ISC, 27 septembrie 2019

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 27 septembrie 2019

Scrabble Duplicat

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 27 septembrie 2019.

Scrabble Duplicat Internet Scrabble Club, ISC, 27 septembrie 2019Depunerile-top:

 1. H4 JAMBE 70
 2. 9B SPECIEI 87
 3. F8 DIVORT0AM 86
 4. 12F RUBIACEE 100
 5. 15F MOSTENEA 86
 6. N11 TAXEI 57
 7. 7G OBORATUL 69
 8. 14J HONVED 87
 9. D4 FUME0ZE 68
 10. E3 RIFI 54
 11. M2 INCUNUNA 68
 12. 2J GRAIRI 64
 13. B7 INSPICAT 76
 14. O1 UIAGA 66
 15. C1 ERUPT 33

Top = 1071 p

 Clasamentul:

Clasament Scrabble Duplicat, Internet Scrabble Club, ISC, 27 septembrie 2019.

DANIDOR1. Danidor

Fotografie de la ISC.

 

 

 

 

Paul si Rodica Raican la Turneul de Scrabble Voineasa 20042. Rodica Răican, Cricketro

 • Tulcea
 • Clubul: Scrabble Club Farul Constanța

Fotografie de la Turneul de Scrabble Voineasa 2004, pereche cu Paul Răican, Cricket3.

 

Cuvinte rare: JAMBE, RUBIACEE, OBORATUL, HONVED, RIFI, UIAGA.

Jamba fata tren de aterizare avion Airbus A380
Tren de aterizare avion Airbus A380 – jambă față. Foto: Fr.wikipedia.org

TOP 20 Guitar Riffs of ALL TIME, de Cláudio Santos, de la Youtube.com

Scrabble Duplicat la ISC, 26 septembrie 2019

26 septembrie 2019

Scrabble Duplicat

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 26 septembrie 2019.

Scrabble Duplicat ISC

Depunerile-top

 1. H7 RETRAGA 98
 2. 13G LACONISM 76
 3. 14J FOTA 58
 4. 15F BOXATI 82
 5. L10 CIVITI 53
 6. 11B DEPONT0AM 74
 7. K5 SUCISEM 102
 8. L1 JARDA 52
 9. 8A ARCULETE 77
 10. 8J BIFIDE 90
 11. E1 DOPINGUL 86
 12. 1L JARI 39
 13. M1 ALEURO0NIC 82
 14. I1 PUTINTA 63
 15. A1 NEALTEIA 77
 16. 2I UZUALE 74
 17. N4 SAH 70

Top = 1253 p

 Clasamentul:

Scrabble Duplicat ISC, clasament

Ionuț Buzescu, Theavatar

Ionuț Buzescu, Theavatar

Clubul Sportiv CSM București.

I. Buzescu, dreapta, într-o partidă de Scrabble Clasic cu A. Czaher la un turneu de Scrabble în sală.

Sageata

Sageata

Fotografie de la Isc.ro.

DanidorDanidor

Fotografie de la Isc.ro.

Floria Bezan, Ingenua

Floria Bezan, Ingenua

Clubul Sportiv Argus Târgu Frumos.

Fotografie de la Isc.ro.

 

Cuvinte rare: LACONISM, OFT, JARDANEALTEIA, BIFIDE, DOPINGUL, CIVITI, DEPONTAM, ALEURONIC.

Piton, limba bifida.