Cel mai lung cuvant in limba romana

Cel mai lung cuvânt din DEX este ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE.

Cel mai lung cuvânt în limba română are 189700 de litere și este o traducere (adaptare) din limba engleză făcută de un voluntar Wikipedia denumirii științifice a cuvântului TITIN (după nomenclatorul IUPAC, Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată).

Proteina titina (conectina).
Proteina titina (conectina). Desen de la https://en.wikipedia.org/wiki/Titin.

Titina sau conectina este cea mai mare proteină cunoscută, cu lungimea totuși sub un micron. Titina este și a treia cea mai abundentă proteină, după miozină și actină, în mușchi. Un om adult are cam 500 g de titină.

Denumirea științifică a titinei în limba engleză are 189819 litere.

Cuvântul în limba română, de la Ro.wikipedia.org:

Metionilalaniltreonilserilarginilglicilalanilserilarginilcisteinilproli-larginilaspartilisoleucilalanilasparaginilvalilmetionilglutaminilarginil- leucilglutaminilaspartilglutamilglutaminilglutamilisoleucilvalilglutamini- llisilarginiltreonilpenilalaniltreonillisiltriptopilisoleucilasparagi- nilserilistidilleucilalanillisilarginillisilprolilprolilmetionilvalilva- lilaspartilaspartilleucilpenilalanilglutamilaspartilmetionillisilaspart- ilglicilvalillisilleucilleucilalanilleucilleucilglutamilvalilleucilserilg- licilglutaminillisilleucilprolilcisteinilglutamilglutaminilglicilarginila- rginilmetionillisilarginilisoleucilistidilalanilvalilalanilasparaginili- soleucilgliciltreonilalanilleucillisilpenilalanilleucilglutamilglicilar- ginillisilisoleucillisilleucilvalilasparaginilisoleucilasparaginilserilt- reonilaspartilisoleucilalanilaspartilglicilarginilprolilserilisoleucilval- illeucilglicilleucilmetioniltriptopiltreonilisoleucilisoleucilleucilti- rosilpenilalanilglutaminilisoleucilglutamilglutamilleuciltreonilserilas- paraginilleucilprolilglutaminilleucilglutaminilserilleucilserilserilseril- alanilserilserilvalilaspartilserilisoleucilvalilserilserilglutamiltreoni- lprolilserilprolilprolilserillisilarginillisilvaliltreoniltreonillisili- soleucilglutaminilglicilasparaginilalanillisillisilalanilleucilleucillisi- ltriptopilvalilglutaminiltirosiltreonilalanilglicillisilglutaminiltreo- nilglicilisoleucilglutamilvalillisilaspartilpenilalanilglicillisilserilt- riptopilarginilserilglicilvalilalanilpenilalanilistidilserilvalilisole- ucilistidilalanilisoleucilarginilprolilglutamilleucilvalilaspartilleucil- glutamiltreonilvalillisilglicilarginilserilasparaginilarginilglutamilasp- araginilleucilglutamilaspartilalanilpenilalaniltreonilisoleucilalanilgl- utamiltreonilglutamilleucilglicilisoleucilprolilarginilleucilleucilaspar- tilprolilglutamilaspartilvalilaspartilvalilaspartillisilprolilaspartilglu- tamillisilserilisoleucilmetioniltreoniltirosilvalilalanilglutaminilpen- ilalanilleucillisilistidiltirosilprolilaspartilisoleucilistidilasparagi- nilalanilseriltreonilaspartilglicilglutaminilglutamilaspartilaspartilglu- tamilisoleucilleucilprolilglicilpenilalanilprolilserilpenilalanilalanil- asparaginilserilvalilglutaminilasparaginilpenilalanillisilarginilglutami- laspartilarginilvalilisoleucilpenilalanillisilglutamilmetionillisilvali- ltriptopilisoleucilglutamilglutaminilpenilalanilglutamilarginilaspartil- leuciltreonilarginilalanilglutaminilmetionilvalilglutamilserilasparagin- illeucilglutaminilaspartillisiltirosilglutaminilserilpenilalanillisilis- tidilpenilalanilarginilvalilglutaminiltirosilglutamilmetionillisilargin- illisilglutaminilisoleucilglutamilistidilleucilisoleucilglutaminilprolil- leucilistidilarginilaspartilglicillisilleucilserilleucilaspartilglutamin- ilalanilleucilvalillisilglutaminilseriltriptopilaspartilarginilvaliltre- onilserilarginilleucilpenilalanilaspartiltriptopilistidilisoleucilglut- aminilleucilaspartillisilserilleucilprolilalanilprolilleucilgliciltreoni- lisoleucilglicilalaniltriptopilleuciltirosilarginilalanilglutamilvalilal- anilleucilarginilglutamilglutamilisoleuciltreonilvalilglutaminilglutamin- ilvalilistidilglutamilglutamiltreonilalanilasparaginiltreonilisoleucil- glutaminilarginillisilleucilglutamilglutaminilistidillisilaspartilleucil- leucilglutaminilasparaginiltreonilaspartilalanilistidillisilarginilalan- ilpenilalanilistidilglutamilisoleuciltirosilarginiltreonilarginilseril- valilasparaginilglicilisoleucilprolilvalilprolilprolilaspartilglutaminill- eucilglutamilaspartilmetionilalanilglutamilarginilpenilalanilistidilp- enilalanilvalilserilseriltreonilserilglutamilleucilistidilleucilmetion- illisilmetionilglutamilpenilalanilleucilglutamilleucillisiltirosilargin- illeucilleucilserilleucilleucilvalilleucilalanilglutamilserillisilleucill- isilseriltriptopilisoleucilisoleucillisiltirosilglicilarginilarginilglut- amilserilvalilglutamilglutaminilleucilleucilglutaminilasparaginiltirosilv- alilserilpenilalanilisoleucilglutamilasparaginilserillisilpenilalanilp- enilalanilglutamilglutaminiltirosilglutamilvaliltreoniltirosilglutaminil- isoleucilleucillisilglutaminiltreonilalanilglutamilmetioniltirosilvalil- lisilalanilaspartilglicilserilvalilglutamilglutamilalanilglutamilasparagi- nilvalilmetionillisilpenilalanilmetionilasparaginilglutamiltreoniltr- eonilalanilglutaminiltriptopilarginilasparaginilleucilserilvalilglutamil- valilarginilserilvalilarginilserilmetionilleucilglutamilglutamilvaliliso- leucilserilasparaginiltriptopilaspartilarginiltirosilglicilasparaginilt- reonilvalilalanilserilleucilglutaminilalaniltriptopilleucilglutamilaspar- tilalanilglutamillisilmetionilleucilasparaginilglutaminilserilglutamilas- paraginilalanillisillisilaspartilpenilalanilpenilalanilarginilasparagin- illeucilprolilistidiltriptopilisoleucilglutaminilglutaminilistidiltre- onilalanilmetionilasparaginilaspartilalanilglicilasparaginilpenilalanil- leucilisoleucilglutamiltreonilcisteinilaspartilglutamilmetionilvalilser- ilarginilaspartilleucillisilglutaminilglutaminilleucilleucilleucilleucila- sparaginilglicilarginiltriptopilarginilglutamilleucilpenilalanilmetion- ilglutamilvalillisilglutaminiltirosilalanilglutaminilalanilaspartilglutam- ilmetionilaspartilarginilmetionillisillisilglutamiltirosiltreonilaspar- tilcisteinilvalilvaliltreonilleucilserilalanilpenilalanilalaniltreonil- glutamilalanilistidillisillisilleucilserilglutamilprolilleucilglutamilva- lilserilpenilalanilmetionilasparaginilvalillisilleucilleucilisoleucilgl- utaminilaspartilleucilglutamilaspartilisoleucilglutamilglutaminilarginilv- alilprolilvalilmetionilaspartilalanilglutaminiltirosillisilisoleucilisol- euciltreonillisiltreonilalanilistidilleucilisoleuciltreonillisilgluta- milserilprolilglutaminilglutamilglutamilglicillisilglutamilmetionilpeni- lalanilalaniltreonilmetionilserillisilleucillisilglutamilglutaminilleuc- iltreonillisilvalillisilglutamilcisteiniltirosilserilprolilleucilleucilt- irosilglutamilserilglutaminilglutaminilleucilleucilisoleucilprolilleucilg- lutamilglutamilleucilglutamillisilglutaminilmetioniltreonilserilpenila- laniltirosilaspartilserilleucilglicillisilisoleucilasparaginilglutamiliso- leucilisoleuciltreonilvalilleucilglutamilarginilglutamilalanilglutaminil- serilserilalanilleucilpenilalanillisilglutaminillisilistidilglutaminilg- lutamilleucilleucilalanilcisteinilglutaminilglutamilasparaginilcisteinill- isillisiltreonilleuciltreonilleucilisoleucilglutamillisilglicilserilglu- taminilserilvalilglutaminillisilpenilalanilvaliltreonilleucilserilaspar- aginilvalilleucillisilistidilpenilalanilaspartilglutaminiltreonilargin- illeucilglutaminilarginilglutaminilisoleucilalanilaspartilisoleucilistid- ilvalilalanilpenilalanilglutaminilserilmetionilvalillisillisiltreonilg- licilaspartiltriptopillisillisilistidilvalilglutamiltreonilasparaginil- serilarginilleucilmetionillisillisilpenilalanilglutamilglutamilserilarg- inilalanilglutamilleucilglutamillisilvalilleucilarginilisoleucilalanilglu- taminilglutamilglicilleucilglutamilglutamillisilglicilaspartilprolilgluta- milglutamilleucilleucilarginilarginilistidiltreonilglutamilpenilalanil- penilalanilserilglutaminilleucilaspartilglutaminilarginilvalilleucilaspa- raginilalanilpenilalanilleucillisilalanilcisteinilaspartilglutamilleucil- treonilaspartilisoleucilleucilprolilglutamilglutaminilglutamilglutaminil- glutaminilglicilleucilglutaminilglutamilalanilvalilarginillisilleucilist- idillisilglutaminiltriptopillisilaspartilleucilglutaminilglicilglutamila- lanilproliltirosilistidilleucilleucilistidilleucillisilisoleucilasparti- lvalilglutamillisilasparaginilarginilpenilalanilleucilalanilserilvalilgl- utamilglutamilcisteinilarginiltreonilglutamilleucilaspartilarginilglutam- iltreonillisilleucilmetionilprolilglutaminilglutamilglicilserilglutamil- lisilisoleucilisoleucillisilglutamilistidilarginilvalilpenilalanilpeni- lalanilserilaspartillisilglicilprolilistidilistidilleucilcisteinilgluta- millisilarginilleucilglutaminilleucilisoleucilglutamilglutamilleucilciste- inilvalillisilleucilprolilvalilarginilaspartilprolilvalilarginilaspartilt- reonilprolilgliciltreonilcisteinilistidilvaliltreonilleucillisilgluta- milleucilarginilalanilalanilisoleucilaspartilseriltreoniltirosilarginill- isilleucilmetionilglutamilaspartilprolilaspartillisiltriptopillisilaspa- rtiltirosiltreonilserilarginilpenilalanilserilglutamilpenilalanilseril- seriltriptopilisoleucilseriltreonilasparaginilglutamiltreonilglutamini- lleucillisilglicilisoleucillisilglicilglutamilalanilisoleucilaspartiltre- onilalanilasparaginilistidilglicilglutamilvalillisilarginilalanilvalilgl- utamilglutamilisoleucilarginilasparaginilglicilvaliltreonillisilarginilg- licilglutamiltreonilleucilseriltriptopilleucillisilserilarginilleucilli- silvalilleuciltreonilglutamilvalilserilserilglutamilasparaginilglutamila- lanilglutaminillisilglutaminilglicilaspartilglutamilleucilalanillisilleuc- ilserilserilserilpenilalanillisilalanilleucilvaliltreonilleucilleucilse- rilglutamilvalilglutamillisilmetionilleucilserilasparaginilpenilalanilg- licilaspartilcisteinilvalilglutaminiltirosillisilglutamilisoleucilvalilli- silasparaginilserilleucilglutamilglutamilleucilisoleucilserilglicilserill- isilglutamilvalilglutaminilglutamilglutaminilalanilglutamillisilisoleucil- leucilaspartiltreonilglutamilasparaginilleucilpenilalanilglutamilalanil- glutaminilglutaminilleucilleucilleucilistidilistidilglutaminilglutamini- llisiltreonillisilarginilisoleucilserilalanillisillisilarginilaspartilva- lilglutaminilglutaminilglutaminilisoleucilalanilglutaminilalanilglutamini- lglutaminilglicilglutamilglicilglicilleucilprolilaspartilarginilglicilis- tidilglutamilglutamilleucilarginillisilleucilglutamilseriltreonilleucila- spartilglicilleucilglutamilarginilserilarginilglutamilarginilglutaminilgl- utamilarginilarginilisoleucilglutaminilvaliltreonilleucilarginillisiltri- ptopilglutamilarginilpenilalanilglutamiltreonilasparaginillisilglutami- ltreonilvalilvalilarginiltirosilleucilpenilalanilglutaminiltreonilglic- ilserilserilistidilglutamilarginilpenilalanilleucilserilpenilalanilser- ilserilleucilglutamilserilleucilserilserilglutamilleucilglutamilglutamini- ltreonillisilglutamilpenilalanilserillisilarginiltreonilglutamilserili- soleucilalanilvalilglutaminilalanilglutamilasparaginilleucilvalillisilglu- tamilalanilserilglutamilisoleucilprolilleucilglicilprolilglutaminilaspara- ginillisilglutaminilleucilleucilglutaminilglutaminilglutaminilalanillisil- serilisoleucillisilglutamilglutaminilvalillisillisilleucilglutamilasparti- ltreonilleucilglutamilglutamilaspartilisoleucillisiltreonilmetionilglu- tamilmetionilvalillisiltreonillisiltriptopilaspartilistidilpenilalan- ilglicilserilasparaginilpenilalanilglutamiltreonilleucilserilvaliltript- opilisoleuciltreonilglutamillisilglutamillisilglutamilleucilasparaginil- alanilleucilglutamiltreonilserilserilserilalanilmetionilaspartilmetion- ilglutaminilisoleucilserilglutaminilisoleucillisilvaliltreonilisoleucilg- lutaminilglutamilisoleucilglutamilserillisilleucilserilserilisoleucilvali- lglicilleucilglutamilglutamilglutamilalanilglutaminilserilpenilalanilala- nilglutaminilpenilalanilvaliltreoniltreonilglicilglutamilserilalanilar- ginilisoleucillisilalanillisilleuciltreonilglutaminilisoleucilarginilarg- iniltirosilglicilglutamilglutamilleucilarginilglutamilistidilalanilgluta- minilcisteinilleucilglutamilgliciltreonilisoleucilleucilglicilistidille- ucilserilglutaminilglutaminilglutaminillisilpenilalanilglutamilglutamila- sparaginilleucilarginillisilisoleucilglutaminilglutaminilserilvalilserilg- lutamilpenilalanilglutamilaspartillisilleucilalanilvalilprolilisoleucill- isilisoleucilcisteinilserilserilalaniltreonilglutamiltreoniltirosillisi- lvalilleucilglutaminilglutamilistidilmetionilaspartilleucilcisteinilglu- taminilalanilleucilglutamilserilleucilserilserilalanilisoleuciltreonilal- anilpenilalanilserilalanilserilalanilarginillisilvalilvalilasparaginilar- ginilaspartilserilcisteinilvalilglutaminilglutamilalanilalanilalanilleuci- lglutaminilglutaminilglutaminiltirosilglutamilaspartilisoleucilleucilargi- nilarginilalanillisilglutamilarginilglutaminiltreonilalanilleucilglutami- lasparaginilleucilleucilalanilistidiltriptopilglutaminilarginilleucilgl- utamillisilglutamilleucilserilserilpenilalanilleuciltreoniltriptopille- ucilglutamilarginilglicilglutamilalanillisilalanilserilserilprolilglutami- lmetionilaspartilisoleucilserilalanilaspartilarginilvalillisilvalilgluta- milglicilglutamilleucilglutaminilleucilisoleucilglutaminilalanilleucilglu- taminilasparaginilglutamilvalilvalilserilglutaminilalanilserilpenilalani- ltirosilserillisilleucilleucilglutaminilleucillisilglutamilserilleucilpe- nilalanilserilvalilalanilserillisilaspartilaspartilvalillisilmetionilmet- ionillisilleucilistidilleucilglutamilglutaminilleucilaspartilglutamilar- giniltriptopilarginilaspartilleucilprolilglutaminilisoleucilisoleucilasp- araginillisilarginilisoleucilasparaginilpenilalanilleucilglutaminilseril- valilvalilalanilglutamilistidilglutaminilglutaminilpenilalanilaspartilg- lutamilleucilleucilleucilserilpenilalanilserilvaliltriptopilisoleucilli- silleucilpenilalanilleucilserilglutamilleucilglutaminiltreoniltreonils- erilglutamilisoleucilserilisoleucilmetionilaspartilistidilglutaminilval- ilalanilleuciltreonilarginilistidillisilaspartilistidilalanilalanilglu- tamilvalilglutamilserillisillisilglicilglutamilleucilglutaminilserilleuci- lglutaminilglicilistidilleucilalanillisilleucilglicilserilleucilglicilar- ginilalanilglutamilaspartilleucilistidilleucilleucilglutaminilglicillisi- lalanilglutamilaspartilcisteinilpenilalanilglutaminilleucilpenilalanilg- lutamilglutamilalanilserilglutaminilvalilvalilglutamilarginilarginilgluta- minilleucilalanilleucilserilistidilleucilalanilglutamilpenilalanilleuci- lglutaminilserilistidilalanilserilleucilserilglicilisoleucilleucilargini- lglutaminilleucilarginilglutaminiltreonilvalilglutamilalaniltreonilaspa- raginilserilmetionilasparaginillisilasparaginilglutamilserilaspartilleuc- ilisoleucilglutamillisilaspartilleucilasparaginilaspartilalanilleucilglut- aminilasparaginilalanillisilalanilleucilglutamilserilalanilalanilvalilser- illeucilaspartilglicilisoleucilleucilserillisilalanilglutaminiltirosilis- tidilleucillisilisoleucilglicilserilserilglutamilglutaminilarginiltreoni- lserilcisteinilarginilalaniltreonilalanilaspartilglutaminilleucilcistein- ilglicilglutamilvalilglutamilarginilisoleucilglutaminilasparaginilleucill- eucilgliciltreonillisilglutaminilserilglutamilalanilaspartilalanilleucil- alanilvalilleucillisillisilalanilpenilalanilglutaminilaspartilglutaminil- lisilglutamilglutamilleucilleucillisilserilisoleucilglutamilaspartilisole- ucilglutamilglutamilarginiltreonilaspartillisilglutamilarginilleucillisi- lglutamilproliltreonilarginilglutaminilalanilleucilglutaminilglutaminila- rginilleucilarginilvalilpenilalanilasparaginilglutaminilleucilglutamilas- partilglutamilleucilasparaginilserilistidilglutamilistidilglutamilleuci- lcisteiniltriptopilleucillisilaspartillisilalanillisilglutaminilisoleuci- lalanilglutaminillisilaspartilvalilalanilpenilalanilalanilprolilglutamil- valilaspartilarginilglutamilisoleucilasparaginilarginilleucilglutamilvali- ltreoniltriptopilaspartilaspartiltreonillisilarginilleucilisoleucilis- tidilglutamilasparaginilglutaminilglicilglutaminilcisteinilcisteinilglici- lleucilisoleucilaspartilleucilmetionilarginilglutamiltirosilglutaminilas- paraginilleucillisilserilalanilvalilserillisilvalilleucilglutamilasparagi- nilalanilserilserilvalilisoleucilvaliltreonilarginiltreoniltreonilisol- eucillisilaspartilglutaminilglutamilaspartilleucillisiltriptopilalanilp- enilalanilserillisilistidilglutamiltreonilalanillisilasparaginillisilme- tionilasparaginiltirosillisilglutaminillisilaspartilleucilaspartilaspara- ginilpenilalaniltreonilserillisilglicillisilistidilleucilleucilserilgl- utamilleucillisillisilisoleucilistidilserilserilaspartilpenilalanilseri- lleucilvalillisiltreonilaspartilmetionilglutamilseriltreonilvalilaspar- tillisiltriptopilleucilaspartilvalilserilglutamillisilleucilglutamilglut- amilasparaginilmetionilaspartilarginilleucilarginilvalilserilleucilseril- isoleuciltriptopilaspartilaspartilvalilleucilseriltreonilarginilasparti- lglutamilisoleucilglutamilgliciltriptopilserilasparaginilasparaginilcist- einilvalilprolilglutaminilmetionilalanilglutamilasparaginilisoleucilseri- lasparaginilleucilaspartilasparaginilistidilleucilarginilalanilglutamilg- lutamilleucilleucillisilglutamilpenilalanilglutamilserilglutamilvalillis- ilasparaginillisilalanilleucilarginilleucilglutamilglutamilleucilistidil- serillisilvalilasparaginilaspartilleucillisilglutamilleuciltreonillisila- sparaginilleucilglutamiltreonilprolilprolilaspartilleucilglutaminilpeni- lalanilisoleucilglutamilalanilaspartilleucilmetionilglutaminillisilleuci- lglutamilistidilalanillisilglutamilisoleuciltreonilglutamilvalilalanill- isilgliciltreonilleucillisilaspartilpenilalaniltreonilalanilglutaminil- seriltreonilglutaminilvalilglutamillisilpenilalanilisoleucilasparaginil- aspartilisoleuciltreoniltreoniltriptopilpenilalaniltreonillisilvalil- glutamilglutamilserilleucilmetionilasparaginilcisteinilalanilglutaminila- sparaginilglutamiltreonilcisteinilglutamilalanilleucillisillisilvalillis- ilaspartilisoleucilglutaminillisilglutamilleucilglutaminilserilglutaminil- glutaminilserilasparaginilisoleucilserilseriltreonilglutaminilglutamilas- paraginilleucilasparaginilserilleucilcisteinilarginillisiltirosilistidil- serilalanilglutamilleucilglutamilserilleucilglicilarginilalanilmetionilt- reonilglicilleucilisoleucillisillisilistidilglutamilalanilvalilserilglu- taminilleucilcisteinilserillisiltreonilglutaminilalanilserilleucilglutam- inilglutamilserilleucilglutamillisilistidilpenilalanilserilglutamilseri- lmetionilglutaminilglutamilpenilalanilglutaminilglutamiltriptopilpeni- lalanilleucilglicilalanillisilalanilalanilalanillisilglutamilserilserilas- partilarginiltreonilglicilaspartilserillisilvalilleucilglutamilalanillis- illeucilistidilaspartilleucilglutaminilasparaginilisoleucilleucilasparti- lserilvalilserilaspartilglicilglutaminilserillisilleucilaspartilalanilval- iltreonilglutaminilglutamilglicilglutaminiltreonilleuciltirosilalanili- stidilleucilserillisilglutaminilisoleucilvalilserilserilisoleucilglutamin- ilglutamilglutaminilisoleuciltreonillisilalanilasparaginilglutamilglutam- ilpenilalanilglutaminilalanilpenilalanilleucillisilglutaminilcisteinill- eucillisilaspartillisilglutaminilalanilleucilglutaminilaspartilcisteinila- lanilserilglutamilleucilglicilserilpenilalanilglutamilaspartilglutaminil- istidilarginillisilleucilasparaginilleuciltriptopilisoleucilistidilglu- tamilmetionilglutamilglutamilarginilpenilalanilasparaginiltreonilgluta- milasparaginilleucilglicilglutamilserillisilglutaminilistidilisoleucilpr- olilglutamillisillisilasparaginilglutamilvalilistidillisilvalilglutamilm- etionilpenilalanilleucilglicilglutamilleucilleucilalanilalanilarginilgl- utamilserilleucilaspartillisilleucilserilglutaminilarginilglicilglutamini- lleucilleucilserilglutamilglutamilglicilistidilglicilalanilglicilglutami- nilglutamilglicilarginilleucilcisteinilserilglutaminilleucilleuciltreoni- lserilistidilglutaminilasparaginilleucilleucilarginilmetioniltreonilli- silglutamillisilleucilarginilserilcisteinilglutaminilvalilalanilleucilglu- taminilglutamilistidilglutamilalanilleucilglutamilglutamilalanilleucilgl- utaminilserilmetioniltriptopilpenilalaniltriptopilvalillisilalaniliso- leucilglutaminilaspartilarginilleucilalanilcisteinilalanilglutamilserilt- reonilleucilglicilserillisilaspartiltreonilleucilglutamillisilarginilleu- cilserilglutaminilisoleucilglutaminilaspartilisoleucilleucilleucilmetion- illisilglicilglutamilglicilglutamilvalillisilleucilasparaginilmetionilal- anilisoleucilglicillisilglicilglutamilglutaminilalanilleucilarginilserils- erilasparaginillisilglutamilglicilglutaminilarginilvalilisoleucilglutamin- iltreonilglutaminilleucilglutamiltreonilleucillisilglutamilvaliltriptop- ilalanilaspartilisoleucilmetionilserilserilserilvalilistidilalanilglut- aminilseriltreonilleucilglutamilserilvalilisoleucilserilglutaminiltripto- pilasparaginilaspartiltirosilvalilglutamilarginillisilasparaginilglutami- nilleucilglutamilglutaminiltriptopilmetionilglutamilserilvalilaspartilg- lutaminillisilisoleucilglutamilistidilprolilleucilglutaminilprolilglutam- inilprolilglicilleucillisilglutamillisilpenilalanilvalilleucilleucilaspa- rtilistidilleucilglutaminilserilisoleucilleucilserilglutamilalanilglutam- ilaspartilistidiltreonilarginilalanilleucilistidilarginilleucilisoleuc- ilalanillisilserilarginilglutamilleuciltirosilglutamillisiltreonilglutam- ilaspartilglutamilserilpenilalanillisilaspartiltreonilalanilglutaminilg- lutamilglutamilleucillisiltreonilglutaminilpenilalanilasparaginilaspart- ilisoleucilmetioniltreonilvalilalanillisilglutamillisilmetionilarginil- lisilvalilglutamilglutamilisoleucilvalillisilaspartilistidilleucilmetio- niltirosilleucilaspartilalanilvalilistidilglutamilpenilalaniltreonilas- partiltriptopilleucilistidilserilalanillisilglutamilglutamilleucilisti- dilarginiltriptopilserilaspartilmetionilserilglicilaspartilserilserilal- aniltreonilglutaminillisillisilleucilserillisilisoleucillisilglutamilleu- cilisoleucilaspartilserilarginilglutamilisoleucilglicilalanilserilarginil- leucilserilarginilvalilglutamilserilleucilalanilprolilglutamilvalillisilg- lutaminilasparaginiltreoniltreonilalanilserilglicilcisteinilglutamilleu- cilmetionilistidiltreonilglutamilmetionilglutaminilalanilleucilargini- lalanilaspartiltriptopillisilglutaminiltriptopilglutamilaspartilserilva- lilpenilalanilglutaminiltreonilglutaminilserilcisteinilleucilglutamilas- paraginilleucilvalilserilglutaminilmetionilalanilleucilserilglutamilglut- aminilglutamilpenilalanilserilglicilglutaminilvalilalanilglutaminilleuci- lglutamilglutaminilalanilleucilglutamilglutaminilpenilalanilserilalanill- eucilleucillisiltreoniltriptopilalanilglutaminilglutaminilleuciltreoni- lleucilleucilglutamilglicillisilasparaginiltreonilaspartilglutamilglutam- ilisoleucilvalilglutamilcisteiniltriptopilistidillisilglicilglutaminilg- lutamilisoleucilleucilaspartilalanilleucilglutaminillisilalanilglutamilpr- olilarginiltreonilglutamilaspartilleucillisilserilglutaminilleucilaspara- ginilglutamilleucilcisteinilarginilpenilalanilserilarginilaspartilleucil- seriltreoniltirosilserilglicillisilvalilserilglicilleucilisoleucillisilg- lutamiltirosilasparaginilcisteinilleucilcisteinilleucilglutaminilalanilse- rillisilglicilcisteinilglutaminilasparaginillisilglutamilglutaminilisoleu- cilleucilglutaminilglutaminilarginilpenilalanilarginillisilalanilpenila- lanilarginilaspartilpenilalanilglutaminilglutaminiltriptopilleucilvalil- asparaginilalanillisilisoleuciltreoniltreonilalanillisilcisteinilpenil- alanilaspartilisoleucilprolilglutaminilasparaginilisoleucilserilglutamilv- alilseriltreonilserilleucilglutaminillisilisoleucilglutaminilglutamilpe- nilalanilleucilserilglutamilserilglutamilasparaginilglicilglutaminilisti- dillisilleucilasparaginilmetionilmetionilleucilserillisilglicilglutamil- leucilleucilseriltreonilleucilleuciltreonillisilglutamillisilalanillisi- lglicilisoleucilglutaminilalanillisilvaliltreonilalanilalanillisilglutam- ilaspartiltriptopillisilasparaginilpenilalanilistidilserilasparaginill- eucilistidilglutaminillisilglutamilserilalanilleucilglutamilasparaginill- eucillisilisoleucilglutaminilmetionillisilaspartilpenilalanilglutamilva- lilserilalanilglutamilprolilisoleucilglutaminilaspartiltriptopilleucilse- rillisiltreonilglutamillisilmetionilvalilistidilglutamilserilserilaspa- raginilarginilleuciltirosilaspartilleucilprolilalanillisilarginilarginilg- lutamilglutaminilglutaminillisilleucilglutaminilserilvalilleucilglutamilg- lutamilisoleucilistidilcisteiniltirosilglutamilprolilglutaminilleucilasp- araginilarginilleucillisilglutamillisilalanilglutaminilglutaminilleuciltr- iptopilglutamilglicilglutaminilalanilalanilserillisilserilpenilalanilar- ginilistidilarginilvalilserilglutaminilleucilserilserilglutaminiltirosil- leucilalanilleucilserilasparaginilleuciltreonillisilglutamillisilvalilse- rilarginilleucilaspartilarginilisoleucilvalilalanilglutamilistidilaspara- ginilglutaminilpenilalanilserilleucilglicilisoleucillisilglutamilleucilg- lutaminilaspartiltriptopilmetioniltreonilaspartilalanilisoleucilistid- ilmetionilleucilaspartilseriltirosilcisteinilistidilproliltreonilseril- aspartillisilserilvalilleucilaspartilserilarginiltreonilleucillisilleuci- lglutamilalanilleucilleucilserilvalillisilglutaminilglutamillisilglutamil- isoleucilglutaminilmetionillisilmetionilisoleucilvaliltreonilarginilgl- icilglutamilserilvalilleucilglutaminilasparaginiltreonilserilprolilgluta- milglicilisoleucilproliltreonilisoleucilglutaminilglutaminilglutaminille- ucilglutaminilserilvalillisilaspartilmetioniltriptopilalanilserilleucil- leucilserilalanilglicilisoleucilarginilcisteinillisilserilglutaminilleuci- lglutamilglicilalanilleucilserillisiltriptopiltreonilseriltirosilglutam- inilaspartilglicilvalilarginilglutaminilpenilalanilserilgliciltriptopil- metionilaspartilserilmetionilglutamilalanilasparaginilleucilasparaginil- glutamilserilglutamilarginilglutaminilistidilalanilglutamilleucilarginil- aspartillisiltreoniltreonilmetionilleucilglicillisilalanillisilleucill- eucilasparaginilglutamilglutamilvalilleucilseriltirosilserilserilleucille- ucilglutamiltreonilisoleucilglutamilvalillisilglicilalanilglicilmetioni- ltreonilglutamilistidiltirosilvaliltreonilglutaminilleucilglutamilleuc- ilglutaminilaspartilleucilglutaminilglutamilarginiltirosilarginilalanilis- oleucilglutaminilglutamilarginilalanillisilglutamilalanilvaliltreonillis- ilserilglutamillisilleucilvalilarginilleucilistidilglutaminilglutamiltir- osilglutaminilarginilaspartilleucillisilalanilpenilalanilglutamilvaliltr- iptopilleucilglicilglutaminilglutamilglutaminilglutamillisilleucilaspart- ilglutaminiltirosilserilvalilleucilglutamilglicilaspartilalanilistidilt- reonilistidilglutamiltreoniltreonilleucilarginilaspartilleucilglutamin- ilglutamilleucilglutaminilvalilistidilcisteinilalanilglutamilglicilgluta- minilalanilleucilleucilasparaginilserilvalilleucilistidiltreonilarginil- glutamilaspartilvalilisoleucilprolilserilglicilisoleucilprolilglutaminila- lanilglutamilaspartilarginilalanilleucilglutamilserilleucilarginilglutami- nilaspartiltriptopilglutaminilalaniltirosilglutaminilistidilarginilleuc- ilserilglutamiltreonilarginiltreonilglutaminilpenilalanilasparaginilas- paraginilvalilvalilasparaginillisilleucilarginilleucilmetionilglutamilgl- utaminillisilpenilalanilglutaminilglutaminilvalilaspartilglutamiltriptop- illeucillisiltreonilalanilglutamilglutamillisilvalilserilprolilarginilt- reonilarginilarginilglutaminilserilasparaginilarginilalaniltreonillisil- glutamilisoleucilglutaminilleucilistidilglutaminilmetionillisillisiltri- ptopilistidilglutamilglutamilvaliltreonilalaniltirosilarginilaspartilg- lutamilvalilglutamilglutamilvalilglicilalanilarginilalanilglutaminilgluta- milisoleucilleucilaspartilglutamilserilistidilvalilasparaginilserilargin- ilmetionilglicilcisteinilglutaminilalaniltreonilglutaminilleuciltreoni- lserilarginiltirosilglutaminilalanilleucilleucilleucilglutaminilvalilleuc- ilglutamilglutaminilisoleucillisilpenilalanilleucilglutamilglutamilgluta- milisoleucilglutaminilserilleucilglutamilglutamilserilglutamilserilserill- eucilserilseriltirosilserilaspartiltriptopiltirosilglicilseriltreonili- stidillisilasparaginilpenilalanillisilasparaginilvalilalaniltreonillisi- lisoleucilaspartillisilvalilaspartiltreonilvalilmetionilmetionilglicil- lisillisilleucillisiltreonilleucilglutamilvalilleucilleucillisilaspartil- metionilglutamillisilglicilistidilserilleucilleucillisilserilalanilargi- nilglutamillisilglicilglutamilarginilalanilvalillisiltirosilleucilglutami- lglutamilglicilglutamilalanilglutamilarginilleucilarginillisilglutamiliso- leucilistidilaspartilistidilmetionilglutamilglutaminilleucillisilgluta- milleuciltreonilseriltreonilvalilarginillisilglutamilistidilmetionilt- reonilleucilglutamillisilglicilleucilistidilleucilalanillisilglutamilp- enilalanilserilaspartillisilcisteinillisilalanilleuciltreonilglutaminilt- riptopilisoleucilalanilglutamiltirosilglutaminilglutamilisoleucilleucil- istidilvalilprolilglutamilglutamilprolillisilmetionilglutamilleuciltiros- ilglutamillisillisilalanilglutaminilleucilserillisiltirosillisilserilleuc- ilglutaminilglutaminiltreonilvalilleucilserilistidilglutamilprolilseril- valillisilserilvalilarginilglutamillisilglicilglutamilalanilleucilleucilg- lutamilleucilvalilglutaminilaspartilvaliltreonilleucillisilaspartillisil- isoleucilaspartilglutaminilleucilglutaminilserilaspartiltirosilglutaminil- aspartilleucilcisteinilserilisoleucilglicillisilglutamilistidilvalilpen- ilalanilserilleucilglutamilalanillisilvalillisilaspartilistidilglutamila- spartiltirosilasparaginilserilglutamilleucilglutaminilglutamilvalilglutam- illisiltriptopilleucilleucilglutaminilmetionilserilglicilarginilleucilv- alilalanilprolilaspartilleucilleucilglutamiltreonilserilserilleucilgluta- miltreonilisoleuciltreonilglutaminilglutaminilleucilalanilistidilisti- dillisilalanilmetionilmetionilglutamilglutamilisoleucilalanilglicilpen- ilalanilglutamilaspartilarginilleucilasparaginilasparaginilleucilglutamin- ilmetionillisilglicilaspartiltreonilleucilisoleucilglicilglutaminilcist- einilalanilaspartilistidilleucilglutaminilalanillisilleucillisilglutamin- ilasparaginilvalilistidilalanilistidilleucilglutaminilgliciltreonillis- ilaspartilseriltirosilserilalanilisoleucilcisteinilseriltreonilalanilglu- taminilarginilmetioniltirosilglutaminilserilleucilglutamilistidilglutam- illeucilglutaminillisilistidilvalilserilarginilglutaminilaspartiltreoni- lleucilglutaminilglutaminilcisteinilglutaminilalaniltriptopilleucilseril- alanilvalilglutaminilprolilaspartilleucilglutamilprolilserilprolilglutami- nilprolilprolilleucilserilarginilalanilglutamilalanilisoleucillisilglutam- inilvalillisilistidilpenilalanilarginilalanilleucilglutaminilglutamilgl- utaminilalanilarginiltreoniltirosilleucilaspartilleucilleucilcisteinilse- rilmetionilcisteinilaspartilleucilserilasparaginilalanilserilvalillisilt- reoniltreonilalanillisilaspartilisoleucilglutaminilglutaminiltreonilgl- utamilglutaminiltreonilisoleucilglutamilglutaminillisilleucilvalilglutam- inilalanilglutaminilasparaginilleuciltreonilglutaminilgliciltriptopilgl- utamilglutamilisoleucillisilistidilleucillisilserilglutamilleuciltriptop- ilisoleuciltirosilleucilglutaminilaspartilalanilaspartilglutaminilglutam- inilleucilglutaminilasparaginilmetionillisilarginilarginilistidilserilg- lutamilleucilglutamilleucilasparaginilisoleucilalanilglutaminilasparagini- lmetionilvalilserilglutaminilvalillisilaspartilpenilalanilvalillisillis- illeucilglutaminilserillisilglutaminilalanilserilvalilasparaginiltreonil- isoleucilisoleucilglutamillisilvalilasparaginillisilleuciltreonillisilli- silglutamilglutamilserilprolilglutamilistidillisilglutamilisoleucilaspar- aginilistidilleucilasparaginilaspartilglutaminiltriptopilleucilaspartil- leucilcisteinilarginilglutaminilserilasparaginilasparaginilleucilcisteini- lleucilglutaminilarginilglutamilglutamilaspartilleucilglutaminilarginilt- reonilarginilaspartiltirosilistidilaspartilcisteinilmetionilasparaginil- valilvalilglutamilvalilpenilalanilleucilglutamillisilpenilalaniltreoni- ltreonilglutamiltriptopilaspartilasparaginilleucilalanilarginilserilasp- artilalanilglutamilseriltreonilalanilvalilistidilleucilglutamilalanille- ucillisillisilleucilalanilleucilalanilleucilglutaminilglutamilarginillisi- ltirosilalanilisoleucilglutamilaspartilleucillisilaspartilglutaminillisil- glutaminillisilmetionilisoleucilglutamilistidilleucilasparaginilleucila- spartilaspartillisilglutamilleucilvalillisilglutamilglutaminiltreonilser- ilistidilleucilglutamilglutaminilarginiltriptopilpenilalanilglutaminil- leucilglutamilaspartilleucilisoleucillisilarginillisilisoleucilglutaminil- valilserilvaliltreonilasparaginilleucilglutamilglutamilleucilasparaginil- valilvalilglutaminilserilarginilpenilalanilglutaminilglutamilleucilmeti- onilglutamiltriptopilalanilglutamilglutamilglutaminilglutaminilprolilasp- araginilisoleucilalanilglutamilalanilleucillisilglutaminilserilprolilprol- ilprolilaspartilmetionilalanilglutaminilasparaginilleucilleucilmetionil- aspartilistidilleucilalanilisoleucilcisteinilserilglutamilleucilglutamil- alanillisilglutaminilmetionilleucilleucillisilserilleucilisoleucillisila- spartilalanilaspartilarginilvalilmetionilalanilaspartilleucilglicilleuci- lasparaginilglutamilarginilglutaminilvalilisoleucilglutaminillisilalanill- eucilserilaspartilalanilglutaminilserilistidilvalilasparaginilcisteinill- eucilserilaspartilleucilvalilglicilglutaminilarginilarginillisiltirosille- ucilasparaginillisilalanilleucilserilglutamillisiltreonilglutaminilpeni- lalanilleucilmetionilalanilvalilpenilalanilglutaminilalaniltreonilseri- lglutaminilisoleucilglutaminilglutaminilistidilglutamilarginillisilisole- ucilmetionilpenilalanilarginilglutamilistidilisoleucilcisteinilleucill- eucilprolilaspartilaspartilvalilserillisilglutaminilvalillisiltreonilcis- teinillisilserilalanilglutaminilalanilserilleucillisiltreoniltirosilglut- aminilasparaginilglutamilvaliltreonilglicilleuciltriptopilalanilglutami- nilglicilarginilglutamilleucilmetionillisilglutamilvaliltreonilglutamil- glutaminilglutamillisilserilglutamilvalilleucilglicillisilleucilglutamini- lglutamilleucilglutaminilserilvaliltirosilaspartilserilvalilleucilglutami- nillisilcisteinilserilistidilarginilleucilglutaminilglutamilleucilglutam- illisilasparaginilleucilvalilserilarginillisilistidilpenilalanillisilgl- utamilaspartilpenilalanilaspartillisilalanilcisteinilistidiltriptopill- eucillisilglutaminilalanilaspartilisoleucilvaliltreonilpenilalanilproli- lglutamilisoleucilasparaginilleucilmetionilasparaginilglutamilserilseril- glutamilleucilistidiltreonilglutaminilleucilalanillisiltirosilglutamini- lasparaginilisoleucilleucilglutamilglutaminilserilprolilglutamiltirosilgl- utamilasparaginilleucilleucilleuciltreonilleucilglutaminilarginiltreoni- lglicilglutaminiltreonilisoleucilleucilprolilserilleucilasparaginilgluta- milvalilaspartilistidilseriltirosilleucilserilglutamillisilleucilasparag- inilalanilleucilprolilarginilglutaminilpenilalanilasparaginilvalilisoleu- cilvalilalanilleucilalanillisilaspartillisilpenilalaniltirosillisilvalil- glutaminilglutamilalanilisoleucilleucilalanilarginillisilglutamiltirosila- lanilserilleucilisoleucilglutamilleuciltreoniltreonilglutaminilserilleu- cilserilglutamilleucilglutamilalanilglutaminilpenilalanilleucilarginilme- tionilserillisilvalilproliltreonilaspartilleucilalanilvalilglutamilglut- amilalanilleucilserilleucilglutaminilaspartilglicilcisteinilarginilalanil- isoleucilleucilaspartilglutamilvalilalanilglicilleucilglicilglutamilalani- lvalilaspartilglutamilleucilasparaginilglutaminillisillisilglutamilglicil- penilalanilarginilseriltreonilglicilglutaminilproliltriptopilglutamini- lprolilaspartillisilmetionilleucilistidilleucilvaliltreonilleuciltiros- ilistidilarginilleucillisilarginilglutaminiltreonilglutamilglutaminilar- ginilvalilserilleucilleucilglutamilaspartiltreoniltreonilserilalaniltir- osilglutaminilglutamilistidilglutamillisilmetionilcisteinilglutaminilgl- utaminilleucilglutamilarginilglutaminilleucillisilserilvalillisilglutamil- glutamilglutaminilserillisilvalilasparaginilglutamilglutamiltreonilleuci- lprolilalanilglutamilglutamillisilleucillisilmetioniltirosilistidilseri- lleucilalanilglicilserilleucilglutaminilaspartilserilglicilisoleucilvalil- leucillisilarginilvaliltreonilisoleucilistidilleucilglutamilaspartilleu- cilalanilprolilistidilleucilaspartilprolilleucilalaniltirosilglutamillis- ilalanilarginilistidilglutaminilisoleucilglutaminilseriltriptopilglutam- inilglicilglutamilleucillisilleucilleuciltreonilserilalanilisoleucilglic- ilglutamiltreonilvaliltreonilglutamilcisteinilglutamilserilarginilmeti- onilvalilglutaminilserilisoleucilaspartilpenilalanilglutaminiltreonilgl- utamilmetionilserilarginilserilleucilaspartiltriptopilleucilarginilargi- nilvalillisilalanilglutamilleucilserilglicilprolilvaliltirosilleucilaspar- tilleucilasparaginilleucilglutaminilaspartilisoleucilglutaminilglutamilgl- utamilisoleucilarginillisilisoleucilglutaminilisoleucilistidilglutaminil- glutamilglutamilvalilglutaminilserilserilleucilarginilisoleucilmetionila- sparaginilalanilleucilserilistidillisilglutamillisilglutamillisilpenila- laniltreonillisilalanillisilglutamilleucilisoleucilserilalanilaspartille- ucilglutamilistidilserilleucilalanilglutamilleucilserilglutamilleucilasp- artilglicilaspartilisoleucilglutaminilglutamilalanilleucilarginiltreonil- arginilglutaminilalaniltreonilleuciltreonilglutamilisoleuciltirosilseri- lglutaminilcisteinilglutaminilarginiltirosiltirosilglutaminilvalilpenila- lanilglutaminilalanilalanilasparaginilaspartiltriptopilleucilglutamilasp- artilalanilglutaminilglutamilleucilleucilglutaminilleucilalanilglicilaspa- raginilglicilleucilaspartilvalilglutamilserilalanilglutamilglutamilaspara- ginilleucillisilserilistidilmetionilglutamilpenilalanilpenilalanilser- iltreonilglutamilaspartilglutaminilpenilalanilistidilserilasparaginill- eucilglutamilglutamilleucilistidilserilleucilvalilalaniltreonilleucilas- partilprolilleucilisoleucillisilproliltreonilglicillisilglutamilaspartil- leucilglutamilglutaminillisilvalilalanilserilleucilglutamilleucilarginils- erilglutaminilarginilmetionilserilarginilaspartilserilglicilalanilglutam- inilvalilaspartilleucilleucilglutaminilarginilcisteiniltreonilalanilglut- aminiltriptopilistidilaspartiltirosilglutaminillisilalanilarginilglutam- ilglutamilvalilisoleucilglutamilleucilmetionilasparaginilaspartiltreoni- lglutamillisillisilleucilserilglutamilpenilalanilserilleucilleucillisilt- reonilserilserilserilistidilglutamilalanilglutamilglutamillisilleucilse- rilglutamilistidillisilalanilleucilvalilserilvalilvalilasparaginilserilp- enilalanilistidilglutamillisilisoleucilvalilalanilleucilglutamilglutami- llisilalanilserilglutaminilleucilglutamillisiltreonilglicilasparaginilas- partilalanilserillisilalaniltreonilleucilserilarginilserilmetioniltreo- niltreonilvaliltriptopilglutaminilarginiltriptopiltreonilarginilleuci- larginilalanilvalilalanilglutaminilaspartilglutaminilglutamillisilisoleuc- illeucilglutamilaspartilalanilvalilaspartilglutamiltriptopiltreonilglic- ilpenilalanilasparaginilasparaginillisilvalillisillisilalaniltreonilglu- tamilmetionilisoleucilaspartilglutaminilleucilglutaminilaspartillisilleu- cilprolilglicilserilserilalanilglutamillisilalanilserillisilalanilglutami- lleucilleuciltreonilleucilleucilglutamiltirosilistidilaspartiltreonilp- enilalanilvalilleucilglutamilleucilglutamilglutaminilglutaminilglutamini- lserilalanilleucilglicilmetionilleucilarginilglutaminilglutaminiltreoni- lleucilserilmetionilleucilglutaminilaspartilglicilalanilalanilproliltre- onilprolilglicilglutamilglutamilprolilprolilleucilmetionilglutaminilglut- amilisoleuciltreonilalanilmetionilglutaminilaspartilarginilcisteinilleu- cilasparaginilmetionilglutaminilglutamillisilvalillisiltreonilasparagin- ilglicillisilleucilvalillisilglutaminilglutamilleucillisilaspartilarginil- glutamilmetionilvalilglutamiltreonilglutaminilisoleucilasparaginilseril- valillisilcisteiniltriptopilvalilglutaminilglutamiltreonillisilglutamil- tirosilleucilglicilasparaginilproliltreonilisoleucilglutamilisoleucilasp- artilalanilglutaminilleucilglutamilglutamilleucilglutaminilisoleucilleuci- lleuciltreonilglutamilalaniltreonilasparaginilistidilarginilglutaminil- asparaginilisoleucilglutamillisilmetionilalanilglutamilglutamilglutamini- llisilglutamillisiltirosilleucilglicilleuciltirosiltreonilisoleucilleuci- lprolilserilglutamilleucilserilleucilglutaminilleucilalanilglutamilvalila- lanilleucilaspartilleucillisilisoleucilarginilaspartilglutaminilisoleucil- glutaminilaspartillisilisoleucillisilglutamilvalilglutamilglutaminilseril- lisilalaniltreonilserilglutaminilglutamilleucilserilarginilglutaminiliso- leucilglutaminillisilleucilalanillisilaspartilleuciltreoniltreonilisole- ucilleuciltreonillisilleucillisilalanillisiltreonilaspartilasparaginilv- alilvalilglutaminilalanillisiltreonilaspartilglutaminillisilvalilleucilg- licilglutamilglutamilleucilaspartilglicilcisteinilasparaginilserillisille- ucilmetionilglutamilleucilaspartilalanilalanilvalilglutaminillisilpenil- alanilleucilglutamilglutaminilasparaginilglicilglutaminilleucilglicillisi- lprolilleucilalanillisillisilisoleucilglicillisilleuciltreonilglutamille- ucilistidilglutaminilglutaminiltreonilisoleucilarginilglutaminilalanilg- lutamilasparaginilarginilleucilserillisilleucilasparaginilglutaminilalani- lalanilserilistidilleucilglutamilglutamiltirosilasparaginilglutamilmeti- onilleucilglutamilleucilisoleucilleucillisiltriptopilisoleucilglutamilli- silalanillisilvalilleucilalanilistidilgliciltreonilisoleucilalaniltript- opilasparaginilserilalanilserilglutaminilleucilarginilglutamilglutaminil- tirosilisoleucilleucilistidilglutaminiltreonilleucilleucilglutamilgluta- milserillisilglutamilisoleucilaspartilserilglutamilleucilglutamilalanilme- tioniltreonilglutamillisilleucilglutaminiltirosilleuciltreonilserilval- iltirosilcisteiniltreonilglutamillisilmetionilserilglutaminilglutaminil- valilalanilglutamilleucilglicilarginilglutamiltreonilglutamilglutamilleu- cilarginilglutaminilmetionilisoleucillisilisoleucilarginilleucilglutamin- ilasparaginilleucilglutaminilaspartilalanilalanillisilaspartilmetionilli- sillisilpenilalanilglutamilalanilglutamilleucillisillisilleucilglutamini- lalanilalanilleucilglutamilglutaminilalanilglutaminilalaniltreonilleucil- treonilserilprolilglutamilvalilglicilarginilleucilserilleucillisilglutam- ilglutaminilleucilserilistidilarginilglutaminilistidilleucilleucilseril- glutamilmetionilglutamilserilleucillisilprolillisilvalilglutaminilalanil- valilglutaminilleucilcisteinilglutaminilserilalanilleucilarginilisoleucil- prolilglutamilaspartilvalilvalilalanilserilleucilprolilleucilcisteinilis- tidilalanilalanilleucilarginilleucilglutaminilglutamilglutamilalanilseril- arginilleucilglutaminilistidiltreonilalanilisoleucilglutaminilglutamini- lcisteinilasparaginilisoleucilmetionilglutaminilalanilalanilvalilvalilgl- utaminiltirosilglutamilglutaminiltirosilglutamilglutaminilglutamilmetion- illisilistidilleucilglutaminilglutaminilleucilisoleucilglutamilglicilala- nilistidilarginilglutamilisoleucilglutamilaspartillisilprolilvalilalanil- treonilserilasparaginilisoleucilglutaminilglutamilleucilglutaminilalanil- glutaminilisoleucilserilarginilistidilglutamilglutamilleucilalanilglutam- inillisilisoleucillisilgliciltirosilglutaminilglutamilglutaminilisoleucil- alanilserilleucilasparaginilserillisilcisteinillisilmetionilleuciltreon- ilmetionillisilalanillisilistidilalaniltreonilmetionilleucilleuciltr- eonilvaliltreonilglutamilvalilglutamilglicilleucilalanilglutamilglicilt- reonilglutamilaspartilleucilaspartilglicilglutamilleucilleucilproliltreo- nilprolilserilalanilistidilprolilserilvalilvalilmetionilmetioniltreon- ilalanilglicilarginilcisteinilistidiltreonilleucilleucilserilprolilvali- ltreonilglutamilglutamilserilglicilglutamilglutamilgliciltreonilasparag- inilserilglutamilisoleucilserilserilprolilprolilalanilcisteinilarginilser- ilprolilserilprolilvalilalanilasparaginiltreonilaspartilalanilserilvalil- asparaginilglutaminilaspartilisoleucilalaniltirosiltirosilglutaminilalani- lleucilserilalanilglutamilarginilleucilglutaminiltreonilaspartilalanilal- anillisilisoleucilistidilprolilseriltreonilserilalanilserilglutaminilgl- utamilpenilalaniltirosilglutamilprolilglicilleucilglutamilprolilserilala- niltreonilalanillisilleucilglicilaspartilleucilglutaminilarginilseriltri- ptopilglutamiltreonilleucillisilasparaginilvalilisoleucilserilglutamill- isilglutaminilarginiltreonilleuciltirosilglutamilalanilleucilglutamilarg- inilglutaminilglutaminillisiltirosilglutaminilaspartilserilleucilglutamin- ilserilisoleucilseriltreonillisilmetionilglutamilalanilisoleucilglutami- lleucillisilleucilserilglutamilserilprolilglutamilprolilglicilarginilseri- lprolilglutamilserilglutaminilmetionilalanilglutamilistidilglutaminilal- anilleucilmetionilaspartilglutamilisoleucilleucilmetionilleucilglutamin- ilaspartilglutamilisoleucilasparaginilglutamilleucilglutaminilserilserill- eucilalanilglutamilglutamilleucilvalilserilglutamilserilcisteinilglutamil- alanilaspartilprolilalanilglutamilglutaminilleucilalanilleucilglutaminils- eriltreonilleuciltreonilvalilleucilalanilglutamilarginilmetionilserilt- reonilisoleucilarginilmetionillisilalanilserilglicillisilarginilglutami- nilleucilleucilglutamilglutamillisilleucilasparaginilaspartilglutaminille- ucilglutamilglutamilglutaminilarginilglutaminilglutamilglutaminilalanille- ucilglutaminilarginiltirosilarginilcisteinilglutamilalanilaspartilglutami- lleucilaspartilseriltriptopilleucilleucilseriltreonillisilalaniltreoni- lleucilaspartiltreonilalanilleucilserilprolilprolillisilglutamilprolilme- tionilaspartilmetionilglutamilalanilglutaminilleucilmetionilaspartilci- steinilglutaminilasparaginilmetionilleucilvalilglutamilisoleucilglutamil- glutaminillisilvalilvalilalanilleucilserilglutamilleucilserilvalilistidi- lasparaginilglutamilasparaginilleucilleucilleucilglutamilglicillisilalani- listidiltreonillisilaspartilglutamilalanilglutamilglutaminilleucilalani- lglicillisilleucilarginilarginilleucillisilglicilserilleucilleucilglutami- lleucilglutaminilarginilalanilleucilistidilaspartillisilglutaminilleucil- asparaginilmetionilglutaminilgliciltreonilalanilglutaminilglutamillisil- glutamilglutamilserilaspartilvalilaspartilleuciltreonilalaniltreonilglu- taminilserilprolilglicilvalilglutaminilglutamiltriptopilleucilalanilglut- aminilalanilarginiltreoniltreoniltriptopiltreonilglutaminilglutaminil- arginilglutaminilserilserilleucilglutaminilglutaminilglutaminillisilgluta- milleucilglutamilglutaminilglutamilleucilalanilglutamilglutaminillisilser- illeucilleucilarginilserilvalilalanilserilarginilglicilglutamilglutamilis- oleucilleucilisoleucilglutaminilistidilserilalanilalanilglutamiltreonil- serilglicilaspartilalanilglicilglutamillisilprolilaspartilvalilleucilseri- lglutaminilglutamilleucilglicilmetionilglutamilglicilglutamillisilserils- erilalanilglutamilaspartilglutaminilmetionilarginilmetionillisiltriptop- ilglutamilserilleucilistidilglutaminilglutamilpenilalanilseriltreonil- lisilglutaminillisilleucilleucilglutaminilasparaginilvalilleucilglutamilg- lutaminilglutamilglutaminilglutamilglutaminilvalilleuciltirosilserilargin- ilprolilasparaginilarginilleucilleucilserilglicilvalilprolilleuciltirosil- lisilglicilaspartilvalilproliltreonilglutaminilaspartillisilserilalanilv- aliltreonilserilleucilleucilaspartilglicilleucilasparaginilglutaminilala- nilpenilalanilglutamilglutamilvalilserilserilglutaminilserilglicilglicil- alanillisilarginilglutaminilserilisoleucilistidilleucilglutamilglutamini- llisilleuciltirosilaspartilglicilvalilserilalaniltreonilseriltreoniltri- ptopilleucilaspartilaspartilvalilglutamilglutamilarginilleucilpenilalan- ilvalilalaniltreonilalanilleucilleucilprolilglutamilglutamiltreonilglut- amiltreonilcisteinilleucilpenilalanilasparaginilglutaminilglutamilisole- ucilleucilalanillisilaspartilisoleucillisilglutamilmetionilserilglutamil- glutamilmetionilaspartillisilasparaginillisilasparaginilleucilpenilalan- ilserilglutaminilalanilpenilalanilprolilglutamilasparaginilglicilasparti- lasparaginilarginilaspartilvalilisoleucilglutamilaspartiltreonilleucilgl- icilcisteinilleucilleucilglicilarginilleucilserilleucilleucilaspartilseri- lvalilvalilasparaginilglutaminilarginilcisteinilistidilglutaminilmetion- illisilglutamilarginilleucilglutaminilglutaminilisoleucilleucilasparagini- lpenilalanilglutaminilasparaginilaspartilleucillisilvalilleucilpenilala- niltreonilserilleucilalanilaspartilasparaginillisiltirosilisoleucilisole- ucilleucilglutaminillisilleucilalanilasparaginilvalilpenilalanilglutamil- glutaminilprolilvalilalanilglutamilglutaminilisoleucilglutamilalanilisole- ucilglutaminilglutaminilalanilglutamilaspartilglicilleucillisilglutamilp- enilalanilaspartilalanilglicilisoleucilisoleucilglutamilleucillisilargini- larginilglicilaspartillisilleucilglutaminilvalilglutamilglutaminilprolils- erilmetionilglutaminilglutamilleucilserillisilleucilglutaminilaspartilme- tioniltirosilaspartilglutamilleucilmetionilmetionilisoleucilisoleucilg- licilserilarginilarginilserilglicilleucilasparaginilglutaminilasparaginil- leuciltreonilleucillisilserilglutaminiltirosilglutamilarginilalanilleuci- lglutaminilaspartilleucilalanilaspartilleucilleucilglutamiltreonilglicil- glutaminilglutamillisilmetionilalanilglicilaspartilglutaminillisilisoleu- cilisoleucilvalilserilserillisilglutamilglutamilisoleucilglutaminilglutam- inilleucilleucilaspartillisilistidillisilglutamiltirosilpenilalanilglut- aminilglicilleucilglutamilserilistidilmetionilisoleucilleuciltreonilgl- utamiltreonilleucilpenilalanilarginillisilisoleucilisoleucilserilpenil- alanilalanilvalilglutaminillisilglutamiltreonilglutaminilpenilalanilis- tidiltreonilglutamilleucilmetionilalanilglutaminilalanilserilalanilvali- lleucillisilarginilalanilistidillisilarginilglicilvalilglutamilleucilglu- tamiltirosilisoleucilleucilglutamiltreoniltriptopilserilistidilleucila- spartilglutamilaspartilglutaminilglutaminilglutamilleucilserilarginilglut- aminilleucilglutamilvalilvalilglutamilserilserilisoleucilprolilserilvalil- glicilleucilvalilglutamilglutamilasparaginilglutamilaspartilarginilleucil- isoleucilaspartilarginilisoleuciltreonilleuciltirosilglutaminilistidill- eucillisilserilserilleucilasparaginilglutamiltirosilglutaminilprolillisil- leuciltirosilglutaminilvalilleucilaspartilaspartilglicillisilarginilleuci- lleucilisoleucilserilisoleucilserilcisteinilserilaspartilleucilglutamilse- rilglutaminilleucilasparaginilglutaminilleucilglicilglutamilcisteiniltrip- topilleucilserilasparaginiltreonilasparaginillisilmetionilserillisilgl- utamilleucilistidilarginilleucilglutamiltreonilisoleucilleucillisilist- idiltriptopiltreonilarginiltirosilglutaminilserilglutamilserilalanilasp- artilleucilisoleucilistidiltriptopilleucilglutaminilserilalanillisilasp- artilarginilleucilglutamilpenilalaniltriptopiltreonilglutaminilglutami- nilserilvaliltreonilvalilprolilglutaminilglutamilleucilglutamilmetionil- valilarginilaspartilistidilleucilasparaginilalanilpenilalanilleucilglut- amilpenilalanilserillisilglutamilvalilaspartilalanilglutaminilserilseril- leucillisilserilserilvalilleucilseriltreonilglicilasparaginilglutaminill- eucilleucilarginilleucillisillisilvalilaspartiltreonilalaniltreonilleuc- ilarginilserilglutamilleucilserilarginilisoleucilaspartilserilglutaminilt- riptopiltreonilaspartilleucilleuciltreonilasparaginilisoleucilprolilal- anilvalilglutaminilglutamillisilleucilistidilglutaminilleucilglutaminilm- etionilaspartillisilleucilprolilserilarginilistidilalanilisoleucilseril- glutamilvalilmetionilseriltriptopilisoleucilserilleucilmetionilglutami- lasparaginilvalilisoleucilglutaminillisilaspartilglutamilaspartilasparagi- nilisoleucillisilasparaginilserilisoleucilgliciltirosillisilalanilisoleuc- ilistidilglutamiltirosilleucilglutaminillisiltirosillisilglicilpenilala- nillisilisoleucilaspartilisoleucilasparaginilcisteinillisilglutaminilleuc- iltreonilvalilaspartilpenilalanilvalilasparaginilglutaminilserilvalille- ucilglutaminilisoleucilserilserilglutaminilaspartilvalilglutamilserillisi- larginilserilaspartillisiltreonilaspartilpenilalanilalanilglutamilgluta- minilleucilglicilalanilmetionilasparaginillisilseriltriptopilglutaminil- isoleucilleucilglutaminilglicilleucilvaliltreonilglutamillisilisoleucilg- lutaminilleucilleucilglutamilglicilleucilleucilglutamilseriltriptopilser- ilglutamiltirosilglutamilasparaginilasparaginilvalilglutaminilcisteinille- ucillisiltreoniltriptopilpenilalanilglutamiltreonilglutaminilglutamil- lisilarginilleucillisilglutaminilglutaminilistidilarginilisoleucilglicil- aspartilglutaminilalanilserilvalilglutaminilasparaginilalanilleucillisila- spartilcisteinilglutaminilaspartilleucilglutamilaspartilleucilisoleucilli- silalanillisilglutamillisilglutamilvalilglutamillisilisoleucilglutamilglu- taminilasparaginilglicilleucilalanilleucilisoleucilglutaminilasparaginill- isillisilglutamilaspartilvalilserilserilisoleucilvalilmetionilseriltreo- nilleucilarginilglutamilleucilglicilglutaminiltreoniltriptopilalanilasp- araginilleucilaspartilistidilmetionilvalilglicilglutaminilleucillisilis- oleucilleucilleucillisilserilvalilleucilaspartilglutaminiltriptopilseril- serilistidillisilvalilalanilpenilalanilaspartillisilisoleucilasparagini- lseriltirosilleucilmetionilglutamilalanilarginiltirosilserilleucilserila- rginilpenilalanilarginilleucilleuciltreonilglicilserilleucilglutamilala- nilvalilglutaminilvalilglutaminilvalilaspartilasparaginilleucilglutaminil- asparaginilleucilglutaminilaspartilaspartilleucilglutamillisilglutaminilg- lutamilarginilserilleucilglutaminillisilpenilalanilglicilserilisoleucilt- reonilasparaginilglutaminilleucilleucillisilglutamilcisteinilistidilpro- lilprolilvaliltreonilglutamiltreonilleuciltreonilasparaginiltreonille- ucillisilglutamilvalilasparaginilmetionilarginiltriptopilasparaginilasp- araginilleucilleucilglutamilglutamilisoleucilalanilglutamilglutaminilleuc- ilglutaminilserilserillisilalanilleucilleucilglutaminilleuciltriptopilgl- utaminilarginiltirosillisilaspartiltirosilserillisilglutaminilcisteinilal- anilseriltreonilvalilglutaminilglutaminilglutaminilglutamilaspartilargin- iltreonilasparaginilglutamilleucilleucillisilalanilalaniltreonilasparag- inillisilaspartilisoleucilalanilaspartilaspartilglutamilvalilalaniltreon- iltriptopilisoleucilglutaminilaspartilcisteinilasparaginilaspartilleucil- leucillisilglicilleucilgliciltreonilvalillisilaspartilserilleucilpenila- lanilpenilalanilleucilistidilglutamilleucilglicilglutamilglutaminilleuc- illisilglutaminilglutaminilvalilaspartilalanilserilalanilalanilserilalani- lisoleucilglutaminilserilaspartilglutaminilleucilserilleucilserilglutamin- ilistidilleucilcisteinilalanilleucilglutamilglutaminilalanilleucilcistei- nillisilglutaminilglutaminiltreonilserilleucilglutaminilalanilglicilvali- lleucilaspartiltirosilglutamiltreonilpenilalanilalanillisilserilleucilg- lutamilalanilleucilglutamilalaniltriptopilisoleucilvalilglutamilalanilgl- utamilglutamilisoleucilleucilglutaminilglicilglutaminilaspartilprolilseri- listidilserilserilaspartilleucilseriltreonilisoleucilglutaminilglutamil- arginilmetionilglutamilglutamilleucillisilglicilglutaminilmetionilleuci- llisilpenilalanilserilserilmetionilalanilprolilaspartilleucilaspartilar- ginilleucilasparaginilglutamilleucilgliciltirosilarginilleucilprolilleuci- lasparaginilaspartillisilglutamilisoleucillisilarginilmetionilglutaminil- asparaginilleucilasparaginilarginilistidiltriptopilserilleucilisoleucil- serilserilglutaminiltreoniltreonilglutamilarginilpenilalanilserillisil- leucilglutaminilserilpenilalanilleucilleucilglutaminilistidilglutaminil- treonilpenilalanilleucilglutamillisilcisteinilglutamiltreoniltriptopi- lmetionilglutamilpenilalanilleucilvalilglutaminiltreonilglutamilglutam- inillisilleucilalanilvalilglutamilisoleucilserilglicilasparaginiltirosilg- lutaminilistidilleucilleucilglutamilglutaminilglutaminilarginilalanilis- tidilglutamilleucilpenilalanilglutaminilalanilglutamilmetionilpenilala- nilserilarginilglutaminilglutaminilisoleucilleucilistidilserilisoleucili- soleucilisoleucilaspartilglicilglutaminilarginilleucilleucilglutamilgluta- minilglicilglutaminilvalilaspartilaspartilarginilaspartilglutamilpenilal- anilasparaginilleucillisilleuciltreonilleucilleucilserilasparaginilgluta- miniltriptopilglutaminilglicilvalilisoleucilarginilarginilalanilglutamin- ilglutaminilarginilarginilglicilisoleucilisoleucilaspartilserilglutaminil- isoleucilarginilglutaminiltriptopilglutaminilarginiltirosilarginilglutam- ilmetionilalanilglutamillisilleucilarginillisiltriptopilleucilvalilglut- amilvalilseriltirosilleucilprolilmetionilserilglicilleucilglicilserilval- ilprolilisoleucilprolilleucilglutaminilglutaminilalanilarginiltreonilleu- cilpenilalanilaspartilglutamilvalilglutaminilpenilalanillisilglutamilli- silvalilpenilalanilleucilarginilglutaminilglutaminilglicilseriltirosilis- oleucilleuciltreonilvalilglutamilalanilglicillisilglutaminilleucilleucil- leucilserilalanilaspartilserilglicilalanilglutamilalanilalanilleucilgluta- minilalanilglutamilleucilalanilglutamilisoleucilglutaminilglutamillisiltr- iptopillisilserilalanilserilmetionilarginilleucilglutamilglutamilglutam- inillisillisillisilleucilalanilpenilalanilleucilleucillisilaspartiltript- opilglutamillisilcisteinilglutamillisilglicilisoleucilalanilaspartilseri- lleucilglutamillisilleucilarginiltreonilpenilalanillisillisillisilleuci- lserilglutaminilserilleucilprolilaspartilistidilistidilglutamilglutamil- leucilistidilalanilglutamilglutaminilmetionilarginilcisteinillisilgluta- milleucilglutamilasparaginilalanilvalilglicilseriltriptopiltreonilaspar- tilaspartilleuciltreonilglutaminilleucilserilleucilleucillisilaspartilt- reonilleucilserilalaniltirosilisoleucilserilalanilaspartilaspartilisoleuc- ilserilisoleucilleucilasparaginilglutamilarginilvalilglutamilleucilleucil- glutaminilarginilglutaminiltriptopilglutamilglutamilleucilcisteinilisti- dilglutaminilleucilserilleucilarginilarginilglutaminilglutaminilisoleucil- glicilglutamilarginilleucilasparaginilglutamiltriptopilalanilvalilpenil- alanilserilglutamillisilasparaginillisilglutamilleucilcisteinilglutamiltr- iptopilleuciltreonilglutaminilmetionilglutamilserillisilvalilserilglut- aminilasparaginilglicilaspartilisoleucilleucilisoleucilglutamilglutamilme- tionilisoleucilglutamillisilleucillisillisilaspartiltirosilglutaminilglu- tamilglutamilisoleucilalanilisoleucilalanilglutaminilglutamilasparaginill- isilisoleucilglutaminilleucilglutaminilglutaminilmetionilglicilglutamila- rginilleucilalanillisilalanilserilistidilglutamilserillisilalanilserilgl- utamilisoleucilglutamiltirosillisilleucilglicillisilvalilasparaginilaspar- tilarginiltriptopilglutaminilistidilleucilleucilaspartilleucilisoleucil- alanilalanilarginilvalillisillisilleucillisilglutamiltreonilleucilvalila- lanilvalilglutaminilglutaminilleucilaspartillisilasparaginilmetionilseri- lserilleucilarginiltreoniltriptopilleucilalanilistidilisoleucilglutami- lserilglutamilleucilalanillisilprolilisoleucilvaliltirosilaspartilserilci- steinilasparaginilserilglutamilglutamilisoleucilglutaminilarginillisilleu- cilasparaginilglutamilglutaminilglutaminilglutamilleucilglutaminilarginil- aspartilisoleucilglutamillisilistidilseriltreonilglicilvalilalanilseril- valilleucilasparaginilleucilcisteinilglutamilvalilleucilleucilistidilasp- artilcisteinilaspartilalanilcisteinilalaniltreonilaspartilalanilglutamil- cisteinilaspartilserilisoleucilglutaminilglutaminilalaniltreonilarginila- sparaginilleucilaspartilarginilarginiltriptopilarginilasparaginilisoleuc- ilcisteinilalanilmetionilserilmetionilglutamilarginilarginilleucillisil- isoleucilglutamilglutamiltreoniltriptopilarginilleuciltriptopilglutami- nillisilpenilalanilleucilaspartilaspartiltirosilserilarginilpenilalanil- glutamilaspartiltriptopilleucillisilserilserilglutamilarginiltreonilala- nilalanilpenilalanilprolilserilserilserilglicilvalilisoleuciltirosiltre- onilvalilalanillisilglutamilglutamilleucillisillisilpenilalanilglutamila- lanilpenilalanilglutaminilarginilglutaminilvalilistidilglutamilcisteini- lleuciltreonilglutaminilleucilglutamilleucilisoleucilasparaginillisilglu- taminiltirosilarginilarginilleucilalanilarginilglutamilasparaginilarginil- treonilaspartilserilalanilcisteinilserilleucillisilglutaminilmetionilva- lilistidilglutamilglicilasparaginilglutaminilarginiltriptopilaspartilas- paraginilleucilglutaminillisilarginilvaliltreonilserilisoleucilleucilarg- inilarginilleucillisilistidilpenilalanilisoleucilglicilglutaminilargini- lglutamilglutamilpenilalanilglutamiltreonilalanilarginilaspartilserilis- oleucilleucilvaliltriptopilleuciltreonilglutamilmetionilaspartilleucil- glutaminilleuciltreonilasparaginilisoleucilglutamilistidilpenilalanils- erilglutamilcisteinilaspartilvalilglutaminilalanillisilisoleucillisilglut- aminilleucillisilalanilpenilalanilglutaminilglutaminilglutamilisoleucils- erilleucilasparaginilistidilasparaginillisilisoleucilglutamilglutaminili- soleucilisoleucilalanilglutaminilglicilglutamilglutaminilleucilisoleucilg- lutamillisilserilglutamilprolilleucilaspartilalanilalanilisoleucilisoleuc- ilglutamilglutamilglutamilleucilaspartilglutamilleucilarginilarginiltiros- ilcisteinilglutaminilglutamilvalilpenilalanilglicilarginilvalilglutamila- rginiltirosilistidillisillisilleucilisoleucilarginilleucilprolilleucilpr- olilaspartilaspartilglutamilistidilaspartilleucilserilaspartilarginilglu- tamilleucilglutamilleucilglutamilaspartilserilalanilalanilleucilserilaspa- rtilleucilistidiltriptopilistidilaspartilarginilserilalanilaspartilser- illeucilleucilserilprolilglutaminilprolilserilserilasparaginilleucilseril- leucilserilleucilalanilglutaminilprolilleucilarginilserilglutamilarginils- erilglicilarginilaspartiltreonilprolilalanilserilvalilaspartilserilisole- ucilprolilleucilglutamiltriptopilaspartilistidilaspartiltirosilaspartil- leucilserilarginilaspartilleucilglutamilserilalanilmetionilserilarginila- lanilleucilprolilserilglutamilaspartilglutamilglutamilglicilglutaminilasp- artilaspartillisilaspartilpenilalaniltirosilleucilarginilglicilalanilval- ilalanilleucilserilglicilaspartilistidilserilalanilleucilglutamilserilgl- utaminilisoleucilarginilglutaminilleucilglicillisilalanilleucilaspartilas- partilserilarginilpenilalanilglutaminilisoleucilglutaminilglutaminiltre- onilglutamilasparaginilisoleucilisoleucilarginilserillisiltreonilprolilt- reonilglicilprolilglutamilleucilaspartiltreonilseriltirosillisilglicilt- irosilmetionillisilleucilleucilglicilglutamilcisteinilserilserilseriliso- leucilaspartilserilvalillisilarginilleucilglutamilistidillisilleucillisi- lglutamilglutamilglutamilglutamilserilleucilprolilglicilpenilalanilvalil- asparaginilleucilistidilseriltreonilglutamiltreonilglutaminiltreonila- lanilglicilvalilisoleucilaspartilarginiltriptopilglutamilleucilleucilglu- taminilalanilglutaminilalanilleucilserillisilglutamilleucilarginilmetion- illisilglutaminilasparaginilleucilglutaminillisiltriptopilglutaminilglut- aminilpenilalanilasparaginilserilaspartilleucilasparaginilserilisoleucil- triptopilalaniltriptopilleucilglicilaspartiltreonilglutamilglutamilglu- tamilleucilglutamilglutaminilleucilglutaminilarginilleucilglutamilleucils- eriltreonilaspartilisoleucilglutaminiltreonilisoleucilglutamilleucilglu- taminilisoleucillisillisilleucillisilglutamilleucilglutaminillisilalanilv- alilaspartilistidilarginillisilalanilisoleucilisoleucilleucilserilisoleu- cilasparaginilleucilcisteinilserilprolilglutamilpenilalaniltreonilgluta- minilalanilaspartilserillisilglutamilserilarginilaspartilleucilglutaminil- aspartilarginilleucilserilglutaminilmetionilasparaginilglicilarginiltrip- topilaspartilarginilvalilcisteinilserilleucilleucilglutamilglutamiltript- opilarginilglicilleucilleucilglutaminilaspartilalanilleucilmetionilglut- aminilcisteinilglutaminilglicilpenilalanilistidilglutamilmetionilseril- istidilglicilleucilleucilleucilmetionilleucilglutamilasparaginilisoleuc- ilaspartilarginilarginillisilasparaginilglutamilisoleucilvalilprolilisole- ucilaspartilserilasparaginilleucilaspartilalanilglutamilisoleucilleucilgl- utaminilaspartilistidilistidillisilglutaminilleucilmetionilglutaminili- soleucillisilistidilglutamilleucilleucilglutamilserilglutaminilleucilarg- inilvalilalanilserilleucilglutaminilaspartilmetionilserilcisteinilglutam- inilleucilleucilvalilasparaginilalanilglutamilgliciltreonilaspartilciste- inilleucilglutamilalanillisilglutamillisilvalilistidilvalilisoleucilglic- ilasparaginilarginilleucillisilleucilleucilleucillisilglutamilvalilserila- rginilistidilisoleucillisilglutamilleucilglutamillisilleucilleucilaspart- ilvalilserilserilserilglutaminilglutaminilaspartilleucilserilseriltriptop- ilserilserilalanilaspartilglutamilleucilaspartiltreonilserilglicilseril- valilserilproliltreonilserilglicilarginilseriltreonilprolilasparaginila- rginilglutaminillisiltreonilprolilarginilglicillisilcisteinilserilleucil- serilglutaminilprolilglicilprolilserilvalilserilserilprolilistidilserila- rginilseriltreonillisilglicilglicilserilaspartilserilserilleucilserilglu- tamilprolilglicilprolilglicilarginilserilglicilarginilglicilpenilalanill- eucilpenilalanilarginilvalilleucilarginilalanilalanilleucilprolilleucilg- lutaminilleucilleucilleucilleucilleucilleucilisoleucilglicilleucilalanilc- isteinilleucilvalilprolilmetionilserilglutamilglutamilaspartiltirosilser- ilcisteinilalanilleucilserilasparaginilasparaginilpenilalanilalanilargin- ilserilpenilalanilistidilprolilmetionilleucilarginiltirosiltreonilasp- araginilglicilprolilprolilprolileucină.

Eclipsa totala de Soare 2 iulie 2019

Eclipsa totală de Soare, 2 iulie 2019

Fenomenul astronomic Eclipsă totală de Soare se întâmplă când Luna se plasează între Pământ și Soare ideal pe o axă care trece prin centrele celor 3 corpuri.
Eclipsa totală de Soare din 2 iulie 2019 se va manifesta între orele 16.55 GMT și 21.50 GMT numai în Emisfera Australă.

Europenii pot urmări eclipsa în mod nemijlocit de la Observatorul European Austral din La Silla, Chile, sau din alte locuri de pe Emisfera Sudică, numai dacă merg acolo.


Cronici vechi despe eclipse

Logofăt al Moldovei Miron Costin acum 350 de ani: ‘S-au întunecat soarele într-acel anu, la luna lui iunie, cu mare groaze, cât perise soarele cu puțin nu toată lumina, tocmai amiazazdi și mulți oameni, nestiindu a se feri de o întunecare că aceia și privind la soare mulțu, au pierdut vederea în toată viața lor, scria cronicarul Miron Costin (1633-1691) despre o eclipsă parțială de soare în Letopisețul Țării Moldovei de la Aron-Vodă incoace’.

Ion Neculce spătar, hatman și vornic al Moldovei: ‘Atunce s-au făcut mare eclipsis, întunecare de soare, cât nu se vide om cu om. Întunecasă lumea în anul 7208 septemvrie, în doaospradzeci dzile (12 septembrie 1699), întru o dzi de marti’.

Dimitrie Cantemir Șeful Statului Moldova în 2 rânduri: ‘Eu, odată pre malul mării, în borta unii stânci lăcuind, într-o dzi eclipsis în soare s-au făcut, atât cât ochii a toată jiganiia închizându-să și fietecarea la culcușul sau ca de săra asedzand-să, singur eu, cu luminoși ochi, toate malurile în sus și în gios cutreieram. Eu, ase nopții nedejduindu-mă și de nepriietin nicicum în grijă purtând, spre latul mării câteva mile de la uscat m-am depărtat. Unde soarele din umbra lunii scăpând și totdeauna radzele și pre fața pământului lovind, noaptea mea scurtatră și dzua altora lungiră. Unde neprietinii miei cei vecinici, rândunelele, vădzându-mă, din toate părțile a mă bate și în toate locurile a mă trage începură…’.

Filmare prin luneta ecuatorială de 150 mm diametru a Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, de Astrourseanu, de la Youtube.com.

Ce păcate să nu facem în timpul Eclipsei totale de Soare din 2 iulii 2019?

1. Atuncea când pricolicii și dracii mâncă Soarele să nu cumva să vă uitați fără protecție la ochi;

2. Este bine să batem cu mâinile goale în oale și tigăi și să facem următoarea incantație Soare, Soare, Soare/ Stea strălucitoare/ Oare ce te-mbuna/ S-ai raze-n cunună?/ Dar ce supărare/ Te mâhnește oare?/ Fața îți ascunzi/ În noapte te-afunzi/ În noapte scoborî/ Ce de supărări?/ Ce de supărări?/ De ce Soare mori/ Și ne înfiori?/ Haide, strălucește/ Haide, ne iubește/ Soare, Soare, Soare/ Stea strălucitoare!

3. În timpul eclipsei nu se bea și nu se mănâncă nici dacă ne aflăm la făgădău.

Translate »